2012-03-19

PetimäterPer och Svensk författningssamling

Jag har möjligen hittat tre fel när det i Svenska författningssamling kungörs att Sverige har fått en ny tronföljare.

Vad kan publiceras i SFS
Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av svenska författningar. Med författningar förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter. I SFS kungörs, med några få undantag, författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt. Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det är kul, och lite av historiens vingslag, när Riksmarsalken i SFS 2012:75 tillkännager att Kronprinsessan nedkommit med en arvfurstinna. Särskilt häftigt är att författningen undertecknas med "På nådigt uppdrag". Men frågan är om detta verkligen ska publiceras av regeringen i Svensk författningssamling. Något stöd för detta hittar jag vare sig i lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar eller författningssamlingsförordningen (1976:755).

Visst är det bra att det offentliggörs att att en tronföljare är född men publicering i SFS skedde vare sig när Victoria föddes eller då Carl Philip, i egenskap av kronprins såg dagens ljus 1979. Om nu Konungen ska vara konsekvent ska han meddela varje gång en tronföljare föds. Låt oss säga att alla hans avkommor får tre barn kommer det i tredje generationen att vara 81 tronföljare och i fjärde generationen 243 stycken. Givetvis måste man offentligt kungöra när någon dör eller avsäger sig tronföljden. Många SFS blir det.

Hur stavas Stockholm slott
När jag nu är i petimätertagen noterar jag att man i författningen skriver Stockholms Slott med versalt "S" i slott. Kungahuset själva kallar slottet Kungliga slottet. Fastighetsverket skriver Stockholm slott med gement "s" i slott. Förr i tiden när konselj hölls på slottet använde man gement "s".

Grafisk formatering
För att avsluta petimäteranmärkningarna noterar jag att den tryckta författningen formaterats fel. Man har nämligen indrag i första stycket. SFS skrivs aldrig med indrag i första stycket eftersom indrag markerar nytt stycke i författningstext.

Sammanfattningsvis tycker jag att SFS 2012:75 var en glad SFS. Roligare än förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer. En typisk SFS.

Inga kommentarer: