2011-02-12

Skolavslutning i skolan - Sotenäs kommun gör rätt men fel

Kyrkan är öppen för alla. Den troende, den tvivlande och den sökande.
Sotenäs kommun har beslutat att skolavslutningar under de kommande fem åren ska ske i kyrkan. Utbildningsnämnden hanterar sakfrågan väl men möjligen är just skolavslutningens förläggning en sådan fråga som nämnden inte har rätt att lägga sig i. Vidare är det tveksamt om något kyrkoråd eller kyrkoherde kan låta boka upp en kyrka fem år fram i tiden.
Enligt tidningen Bohuslänningen har en enig utbildningsnämnd i Sotenäs kommun gett förvaltningschefen i uppdrag att för de kommande fem åren planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan. Detta gäller för alla skolor utom Hunnebostrands skola, som har andra traditioner. – Vi följer Skolverkets rekommendationer i och med det här beslutet, svarar utbildningsnämndens ordförande på frågan om beslutet står i överensstämmelse med skollagen och diskrimineringslagen.

I sitt beslut säger utbildningsnämnden att Sotenäs har en stark förankrad tradition med skolavslutningar i kyrkan. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för tidsperioden 2011-2015 boka och planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan, för Kungshamn- Åsenskolan, Smögens skola, Bovallstrands skola och Sotenässkolan.

Sakfrågan och den upprivna debatten med JO-anmälan har kommunen hanterat bra. Även om jag själv är skeptisk till skolavslutningar i kyrkan gäller att om skolavslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt. Skolavslutningen är obligatorisk för eleverna men möjlighet finns till befrielse i undantagsfall. Det är därför viktigt att skolan informerar elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningen kommer att utformas.

Men på två grunder kan beslutet ifrågasättas.

Att bestämma om lokal är inte en politisk angelägenhet
För det första är det högst tveksamt om förläggningen av skolavslutningarna verkligen är en fråga för utbildningsnämnden. Om någon begär beslutsprövning är det inte osannolikt att beslutet skulle upphävas då nämnden kan ha överskridit sin kompetens. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ i skollagen (2010:800) gäller att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra författningar. Att fira skolavslutning är tvivelsutan pedagogiskt arbete. En rektor leder inte verksamheten på delegation från nämnden utan har egen kompetens genom skollagen. Detta innebär att den politiska nämnden inte har någon förmansrätt över rektorerna i dessa delar. Det är alltså rektor och inte den kommunala nämnden som ska besluta om hur skolavslutningarna ska utformas.

Kan en församling i Svenska kyrkan boka kyrkan för fem år?
För det andra kanske inte beslutet i dess bokstavliga mening verkställas på grund av den beslutsordning som gäller i Svenska kyrkan.

Enligt 41 kap. 3 § i kyrkoordningen får en kyrka får upplåtas för andra ändamål (till exempel skolavslutning) om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Det är församlingen kyrkoråd som beslutar i frågor om upplåtelse av en kyrka. Innan kyrkorådet beslutar om upplåtelse av kyrkan ska kyrkoherden, om han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, ges tillfälle att yttra sig om det är möjligt. Ofta har man delegerat till kyrkoherden att besluta om upplåtelse.

Det ligger i sakens natur att det är väldigt vanskligt att besluta om sådant som ligger fem år fram i tiden. När man beslutar om upplåtelse måste man också veta hur skolavslutningen ska utformas. Eftersom församlingen måste reflektera över detta med pietet och aktsamhet måste man även acceptera programmet. Även om skolavslutningar alltid är trevliga och värdiga skulle det ju till exempel kunna finnas önskemål om musik som är kränkande. Burn the church med Hate Machine är förvisso musikalisk tilltalande men kränker helgden.

Kyrkoherden måste ta ansvar för vad som sker i kyrkorummet. Kanske anser kyrkoherden att han eller hon inte kan medverka i en samling i gudstjänstrummet där de sakrala inslagen är helt bortskalade. Ett kyrkoråd eller en kyrkoherde kan 2011 inte boka och binda upp sig eller efterföljande kyrkoråd och kyrkoherdar långt in i framtiden.

Kyrkorummet är inte vilken samlingslokal som helst. Det är ett rum för alla men inte för vilka aktiviter som helst.

Skolan ska komma till kyrkan
Viktigast är att skolan kommer till kyrkan för att lära sig om tro och religion. Kyrkan ska också verka för att eleverna lär sig förstå att det är ett öppet rum som förvaltar traditioner och bär rika kulturskatter. Kyrkan är öppen för alla. Den troende, den sökande och den tvivlande.

1 kommentar: