2010-01-23

Bra att JO markerar mot kommuner

JO har i ett beslut kritiserat Karlskrona kommun för att man, i likhet med många andra kommuner, använder okonventionella metoder för tillsyn enligt alkohollagen. Man låter ungdomar som fyllt 18 år göra provköp. Provköpen strider enligt JO mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma och han anser att metoden inte bör användas, så länge den inte har stöd i lagstiftningen.
Att utan stöd i lag hålla på med sådan här deckarspaning är fel. Det är direkt olämpligt att en kommunal nämnd ägnar sig åt en verksamhet som innehåller polisiära inslag. Samtidigt finns det faktisk alternativa metoder. En sådan är att uppmana näringsidkarna att som led i egenkontrollen genomföra egna stickprov och dokumentera dessa.

Detta är ett bra beslut men det kommer fem över tolv. Saken är nämligen att regeringen den 15 januari överlämnade en lagrådsremiss med förslag om ny alkohollag. I denna finns inga ändringsförslag som ger stöd för provköp. Men frågan är om kommunerna inte klarar sig med de medel som står till buds redan idag. Okonventionella och spektakulära metoder har ofta en mindre effekt än vad man tror. Övertron på sådan här "spaning" illustreras tydligt i en dom från Kammarrätten i Stockholm 2009 (mål 478-08). Kammarrätten uttalade i sina domskäl:

Kommunens kontroller har skett med personer som är 18 år och lagens bestämmelser innehåller inte något närmare krav vad gäller ålderskontrollen. Parterna har olika uppfattning om de aktuella ungdomarnas utseendemässiga ålder.
Utredningen visar inte heller i övrigt att bolaget vid något tillfälle misslyckats med ålderskontrollen och sålt öl till någon under 18 år. Mot denna bakgrund finner kammarrätten inte att utredningen med tillräcklig styrka visar att bolaget i sin försäljning av öl överträtt alkohollagens bestämmelser. Vad nämnden anfört om möjligheterna att utöva tillsyn föranleder ingen annan bedömning. Kammarrätten gör således samma bedömning som länsrätten att det saknas grund för ingripande enligt alkohollagen
Dagen, DN, Sydsvenskan
JO:s beslut 2972-2009

Bloggar om , , ,

1 kommentar:

Niklas sa...

Så att näringsidkarna gör egna stickprovskontroller kan ersätta tillsyn från kommunen? På vilka andra områden tycker du att näringsidkare själva bör få utöva tillsyn? Djurskydd? Privata skolor? Miljöinspektioner?

Det låter ju onekligen som en väldigt praktisk lösning...

Problemet när det gäller folkölet är ju för övrigt att handeln själv INTE tar sitt ansvar utan i över 20 års tid gång på gång visat att man inte klarar att upprätthålla ålderskontrollen. Den enda rimliga lösningen på folkölsproblem vore således att flytta folkölen till Systembolaget, som säljer alkohol utan vinstintresse och sköter ålderskontrollerna tillräckligt bra.

Sedan är det ju ganska klart att kontroller där kontrollanterna är över 18 år är ganska meningslösa och mesiga...