2008-08-01

Myndigheters opinionsbildning

Förvaltningskommittén definierade i slutet av förra året myndigheternas opinionsbildande verksamhet som en extern informationsaktivitet riktad mot allmänheten i syfte att aktivt påverka dess kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning.
Dagens Nyheters ledarsida lider sannolikt i likhet med nyhetsredaktionerna av den berömda nyhetstorkan. Man plockar därför fram det gamla klassiska gnället om att det finns för många myndigheter. Givetvis passar man på att slå emot myndigheters informationsuppgift:

Diskussionen om myndigheters vara eller ickevara har inte enbart bottnat i ekonomiska överväganden - det går att spara pengar - den har också gällt myndigheternas roll som opinionsbildare. En del myndigheter har i allt för stor
uträckning försökt påverka våra attityder i stället för att hålla sig till sin grundläggande uppgift - att genomföra politiskt fattade beslut.
Myndigheter ska ibland ägna sig åt opinionspåverkan
DN förbigår med tystnad det faktum att många myndigheter de facto har en opinionbildande roll given i lag, förordning och regleringsbrev. När man på DN hyllar den nya sammanslagna diskrimineringsombudsmannen, vilket jag också gör, skall man nog vara medveten om att den nya myndighetschefen Katri Linna också kommer att upppträda i opinionen och säga många obekväma sanningar som DN och andra ledarsidor kommer att ondgöra sig över.

FRA
En myndighet som den senaste tiden verkligen ägnat sig åt opinionsbildning är Försvarets Radioanstalt - FRA. Men det intressanta är att vare sig förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt eller myndighetens regleringsbrev ger FRA i uppgift att verka för opinionsbildning eller information till allmänheten. Att generaldirektören ändå ägnar sig åt detta är högsts förståeligt och opinionen, inklusive Dagens Nyheter, skulle väl bli vansinnig om han var helt tyst.

Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter, SOU 2007:107

Bloggar om ,

Inga kommentarer: