2009-12-27

Varför ska norrlänningarna betala avdragsrätt för gåvor

Johan Wennström skriver på Svenskans ledarsida att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och välgörenhet måste införas.

Det låter bra men de fiskala problemen med en gigantisk hantering av kontrolluppgifter och möjligheten att ge till organisationer utomlands med grumliga syften förskräcker.

Men vad Wennström kanske borde ha uppmärksammat är att reformen föreslås finansierad genom minskade reseavdrag. Lite förenklat kan man säga att norrlänningarna ska betala en reform sådan som jag drar nytta av.

Det är inte realistiskt.

Sydsvenskan har en bra om än svårtolkad ledare i ämnet

5 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Det kan knappast vara en orealistisk tanke att Sverige inför liknande regler om avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet som redan finns i många andra länder, bland annat samtliga övriga EU-stater. Kopplingen mellan avdragsrätten och finansieringen har inte gjorts av dem som motionerat om reformen utan av utredaren Hases Per Sjöblom. Att koppla ihop en välbehövlig reform med en illa omtyckt finansieringsform är bara ett fult knep för att försöka avstyra förändringen. Det naturliga vore att finansiera reformen genom att dra ner på den statsstyrda bidragsgivningen till motsvarande verksamhet och inte från ett helt annat håll. Att låta enskilda få ett ökat inflytande på vilka organisationer och verksamheter man vill stödja på bekostnad av statens centralstyrda fördelning vore bara bra, och förmodligen skulle alla ändå få mer än vad de får med den nuvarande modellen.

Per Westberg sa...

Hej Mats
Det är inte utredarens fel. Enligt de stående utredningsdirektiven måste en utredare alltid föreslå statsfinansiellt neutrala lösningar. Så är det bara.
Och när riksdagen ska besluta är de bundna av budgetlagen.

FRII har i sitt remissvar föreslagit att reformen finansieras genom höjd tobaksskatt.
Att dra ner på det du kallar "statsstyrda bidragsgivning" tror jag vore ödesdigert.
Vad är det du tänker på. Att minska anslagen till universitet och högskolor och att dra in biståndspengar till Diakonia eller Röda Korset?

Mats Rimborg sa...

Hej Per. Det är riktigt att förslag på hur finansieringen ska ske måste ingå i utredningen, men valet av finansieringsmetod är utredarens eget och det är detta som har gjorts på ett sätt som motverkar en seriös diskussion om reformen som sådan. Se bara på rubriken till ditt eget blogginlägg. Det var väldigt dumt att regeringen utsåg en motståndare till skattebefrielse för gåvor till att leda utredningen istället för någon som ansträngde sig för att hitta konstruktiva lösningar.

Det vore definitivt bättre att minska anslagen till universitet och högskolor samt att dra in biståndspengar än att finansiera förslaget med sänkta reseavdrag eller höjd tobaksskatt. Forskning och välgörenhet kommer totalt sätt ändå att gynnas av förändringen. Kanske inte varje enskilt lärosäte eller varje organisation, speciellt inte sådana som nu hålls under armarna av regionalpolitiska eller utrikespolitiska skäl. Men det vore ändå mycket bättre att koppla ihop kostnader och intäkter inom samma område, och att den idén inte ens övervägs visar tydligt hur bristfällig utredningen är på den här punkten. Hela beskrivningen av finansieringen ryms på en halv sida, av de totalt 218 sidor som betänkandet omfattar.

Per Westberg sa...

Nu tycker jag du är ute och cyklar. I Sverige har vi relativt låga bolagsskatter. I ett internationellt perpektiv är det just företagspengar som ger de tora tillskotten när det gäller naturvetetenskaplig forskning. Privatpersoner är mer benägna att ge bidrag till verksamhet där man snabbt upplever sig se resultat.

Minskade statliga anslag till biståndsorganisationer skulle med nödvändighet påverka dessa organisationers förmåga att visa på resultat. Därmed skulle de bli förlorare. Minskade statliga anslag till den fria akademien ser jag om rent häpnadväckande.

Detta med avdragsrätt får gåvor är inte så enkelt som de ursprungliga förslagsställarna trodde. Den redan införda möjligheten att föra över reavinster på aktier har blivit allt annat än en succé.

Om inte tobaksskatten skulle funka om finansieringskälla skulle jag själv kunna tänka mig införd förmögenhetsskatt, inkomstskatt eller fastighetsskatt. Sådana som jag har råd att betala det.

Bo Ek sa...

Snälla rara Mats Rimborg - har du ens läst utredningsdirektiven? Utredaren hade i uppdrag att utreda skatteincitament som ett komplement till andra stödformer. Hur mycket komplement hade det varit om han hade föreslagit att statsbidragen skulle skäras ned? Att du anser att följsamhet till direktiven är en brist säger åtskilligt om ditt sätt att se på utredningar.