2009-10-10

Dela ut fredspriset vart femte år till fredsförfäktare


Den 27 november 1895 avslutade Alfred Nobel sitt testamente. Han skrev:
Slutligen anordnar jag såsom varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af Kompetenta läkare intygats liket förbrännas i såkallad crematorieugn.
Man anar att det bakom denna formulering finns en rädsla för skendöd. I detta avseende gick hans sista önskan att uppfylla. Men nu har den norska Nobelkommittén tilldelat USA:s knappt insvurna president fredspriset. Man har anledning att fundera över om man inte har svårt att hitta värdiga mottagare av priset.

Kan bestämmelse, som enskild meddelat i gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande handling, på grund av ändrade förhållanden ej längre iakttagas eller har bestämmelsen blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller föreligger annat särskilt skäl, kan på ansökan bestämmelsen ändras eller upphävas eller undantag medges för särskilt fall (permutation).
Avser permutation ändring av det ändamål som skall tillgodoses, skall det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ursprungliga.
Nu är det dags för permutation. Det är uppenbart att den norska Nobelkommittén på grund av ändrade förhållanden inte längre kan iaktaga Nobels testamente. När det gäller fredspriset ska det tilldelas den som "har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser".
Obama i all ära men inte är han den som bäst uppfyller testators vilja. EU skulle ha haft Nobels fredspris i år.

Inga kommentarer: