2009-10-08

Segar regeringen för att vinna politiska poänger?

UPDATE: Svenskan skriver ledare i ämnet
Det känns som regeringen segat på frågan om förlängning av preskription för allvarliga brott. Utredningsförslaget, som skrevs enligt direktiv från den socialdemokratiska regeringen, hamnade på den nuvarande regeringens bord för knappt tre år sedan. Man kan utifrån den omotiverade tidsutdräkten undra om inte lagrådsremissen legat i en låda på departementet under lång tid för att tas fram vid behov av att göra politiska utspel och visa på regeringens handlingskraft. Särskilt eftersom det inte finns något partipolitiskt sprängstoff i den stora sakfrågan. I sak bör regeringen kritiseras för tidstudräkten eftersom nuvarande preskriptionstider faktiskt strider mot en internationell konvention.

Svenskan referar idag till en kommande lagrådsremiss från regeringen att man ska ta bort preskriptionstiden på svåra brott. Detta är naturligtvis bra och det huvudsakliga skälet till detta är att det numera är möjligt att genom teknisk bevisning knyta en gärningsman till ett allvarligt brott även efter mycket lång tid. Dessutom har Sverige tillträtt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och enligt denna ska vissa brott, exempelvis folkmord och krigsförbrytelser inte preskriberas.

På en punkt är regeringen mycket radikal. I artikeln påstås nämligen att Regeringen vill att den förllända preskriptionen även omfattar brott som har begåtts när den träder i kraft. I Sverige gäller sedan länge en princip om att nya straffrättsliga bestämmelser inte ska gälla för brott som har begåtts innan de nya bestämmelserna träder i kraft men här är man tydligen beredd att frångå principen. Om regeringen nu går på den linjen avviker man från utredarens förslag (hovrättsrådet Petra Lundh) från 2007. Det är nog framför allt nazitidens brott som lett till denna något förändrade syn på legalitetsprincipen som påverkat glidningen i tolkningen. Men det är naurlgtvis långt ifrån självklart at det blir som regeringen föreslår. Av principiella skäl finns anledning att hålle emot. Moraliskt finns det kanske ingen anledning att skydda en mördare. De kalkylerar sannolikt inte med preskriptionen när de mördar. Men glider man i en princip är det lätt att glida i andra sammanhang. När det gäller principer som har att göra med rättssäkerhet finns det anledning att hålla fanan högt och inte falla för tillfällig opportunism.

I sak är det ju ganska osanolikt att så många mord som idag har 25 års preskription realiter skulle klaras upp. SvD, Aftonbladet

Preskription vid allvarliga brott, Ds 2007:1

Inga kommentarer: