2011-02-28

Bilförsäljare gör inget för att bli seriösa


Bild: En tysk bil från München som jag gärna skulle byta mot min nuvarande bil från Hisingen. Men en Ingolstadsbil av nyare datum är mindre intressant.

Jag har faktiskt aldrig hört någon tycka att bilförsäljare alltigenom känns ärliga. Detta verkar vara förhållandet oavsett om det gäller begagnade bilförsäljaren i garaget en trappa ned eller säljaren på det ansedda premiumbilsföretaget.

Fenomenet att bilkrängare alltid misstänkliggöres är lite egendomligt i dessa tider när man utvärderar allt och talar om kundanpassning. Man måste helt enkelt dra slutsatsen att den ärliga bilförsäljaren inte är ett vinnande koncept.

Men ibland tycker jag att bilförsäljaren gör bort sig totalt och man kan ifrågasätta om inte tekniken att nå nya kunder får motsatt effekt än vad man avsett.

För ett par år sedan köpte jag en ny bil hos en återförsäljare för bilföretaget med tillverkning på Hisingen. Säljaren var det inget fel på. Han var precis som alla bilkrängare och han lyckades sälja dyra bilen utan att egentligen kunna särskilt mycket om den. Det är ju ganska enkelt när köparen vet vad han eller hon vill ha.

Att man hade svårt att hålla levereranstiden kunde jag förstå men när jag sedan själv fick ringa upp försäljaren och berätta att man enligt min egna sökning på Internet hade bilen på leveransadressen sedan en vecka blev det lite pinsamt. Han hade inte ens koll på att företaget han representerade hade en sådan tjänst för kunderna.

Idag fick jag brev från honom där han skriver:
Vi har haft kontakt med varandra när jag arbetade på XX i Nacka och jag hoppas att du upplevt min service på ett positivt sätt. Nu har jag bytt arbetsgivare och även varumärke och hoppas att vi kan hålla kontakten
Om man nu bortser från att jag inte hade kontakt med honom när han jobbade i Nacka är det väldigt tveksamt och oseriöst att så öppet svika sin tidigare arbetsgivare och försöka sno kunderna. Att man vill skaffa nya kunder förstår jag men att skriva det öppet i ett brev är oseriöst och det känns inte riktigt ärligt att den nya arbetsgivaren uppmuntrar sådant här förfaringssätt.

Jag har inget emot tyska bilar men detta brev stärker inte känslan för bilen som tillverkas i Ingolstadt. Jag föredrar nog tyska bilen från Stuttgart eller München. Eller kanske till och med Wolfsburg.

2011-02-16

Lite Berlusconistil över två advokater

Det är rätt oerhört att advokater anklagar hovrättens domare för att påverkas av om ett brottmål är medialt uppmärksammat. Sådan spekulationer om hur domare fungerar förväntar man sig från Silvio Berlusconi.

Svea Hovrätt meddelade idag dom i målet mot sex av de personer som åtalats för delaktighet i rånet mot G4S:s värdedepå i Västberga i september 2009. Hovrätten dömer, i likhet med tingsrätten, två av dessa för grovt rån, två för medhjälp till grovt rån och en för skyddande av brottsling. Fängelsestraffet skärps för tre av de dömda. Hovrätten prövade även domarna mot sex av de totalt tio personer som åtalats för delaktighet i rånet mot G4S:s värdedepå i Västberga i september 2009. Hovrätten har, liksom tingsrätten, dömt två personer för grovt rån och funnit det bevisat att en av dessa flög helikoptern under rånet samt att den andre var inne i värdedepån. För dessa två har fängelsestraffet skärpts från sju till åtta år.

Detta innebär alltså skärpta fängelsestraff för fem personer. Hovrätten hamnar rätt då man lägger straffnivåerna väsentligt högre än vad som döms ut för den här typen av brott. Det är ju uppenbart att förslagenheten är mycket stor och hänsynslösheten mot brottsoffren execeptionell.

Men när advokaterna Peter Lindqvist och Leif Silbersky uttalar att hovrättens stränga straffpåföljder skulle bero på att det är ett så uppmärksammat och spektakulärt mål blir man ju bedrövad. De använder Berlusconiargument. Hovrättens domare tillhör knappast gänget som påverkas av om ett mål är uppmärksammat. Däremot verkar det som att vissa advokater dras som flugor till en sockerbit kring spektakulära brott som kan komma att uppmärksammas i media.

DN, GP, Sydsvenskan

2011-02-13

Skruvat ljus

Dagens fyndiga rubrik hittar vi i Upsala Nya Tidning. Men ändå roligare blir det om man läser den vetenskapliga artikeln. Där talas bland annat om skruvat ljus.
-Vi brukar tänka oss ljus som en rak stråle, men vi kan med avancerade beräkningar utifrån Einsteins allmänna relativitetsteori visa att ett snabbt roterande svart hål påverkar ljuset i sitt närområde så att det i stället antar en skruvad form, säger professor Bo Thidé.

Klart spännande. En rolig rubrik kan locka läsare.


2011-02-12

Gnäll från Örebro i Nerikes Allehanda

Man brukar ju skoja om att närkingar gnäller. En god historia är örebroaren som träffade en person som sa: -Vilket vackert väder.
-Idag ja, svarade örebroaren.

Man undrar därför om Nerikes Allehanda idkar självironi när man a propos doktorspromoveringen sätter rubriken "Dyr ceremoni när doktorer firas".

Det är ganska bedrövligt att tidningen beklagar sig över en stor akademisk högtid som går loss på 982 265 kronor. Det hade ju varit lite bättre om man istället uttryckt glädje över att universitet skapar traditioner och att Örebro fått 46 nya doktorer och ett antal installerade professorer.

Örebro universitet är antagligen lika bra för Örebro som Svampen, SCB, det nedlagda Livregementets grenadjärer och kex- och skofabriker i historien. 982 265 kronor ger mångdubbelt tillbaka.

Eftersom folk på universitetet kan läsa är det sannolikt att de även prenumerar på NA. Men kanske borde de fundera över detta.

Skolavslutning i skolan - Sotenäs kommun gör rätt men fel

Kyrkan är öppen för alla. Den troende, den tvivlande och den sökande.
Sotenäs kommun har beslutat att skolavslutningar under de kommande fem åren ska ske i kyrkan. Utbildningsnämnden hanterar sakfrågan väl men möjligen är just skolavslutningens förläggning en sådan fråga som nämnden inte har rätt att lägga sig i. Vidare är det tveksamt om något kyrkoråd eller kyrkoherde kan låta boka upp en kyrka fem år fram i tiden.
Enligt tidningen Bohuslänningen har en enig utbildningsnämnd i Sotenäs kommun gett förvaltningschefen i uppdrag att för de kommande fem åren planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan. Detta gäller för alla skolor utom Hunnebostrands skola, som har andra traditioner. – Vi följer Skolverkets rekommendationer i och med det här beslutet, svarar utbildningsnämndens ordförande på frågan om beslutet står i överensstämmelse med skollagen och diskrimineringslagen.

I sitt beslut säger utbildningsnämnden att Sotenäs har en stark förankrad tradition med skolavslutningar i kyrkan. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för tidsperioden 2011-2015 boka och planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan, för Kungshamn- Åsenskolan, Smögens skola, Bovallstrands skola och Sotenässkolan.

Sakfrågan och den upprivna debatten med JO-anmälan har kommunen hanterat bra. Även om jag själv är skeptisk till skolavslutningar i kyrkan gäller att om skolavslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt. Skolavslutningen är obligatorisk för eleverna men möjlighet finns till befrielse i undantagsfall. Det är därför viktigt att skolan informerar elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningen kommer att utformas.

Men på två grunder kan beslutet ifrågasättas.

Att bestämma om lokal är inte en politisk angelägenhet
För det första är det högst tveksamt om förläggningen av skolavslutningarna verkligen är en fråga för utbildningsnämnden. Om någon begär beslutsprövning är det inte osannolikt att beslutet skulle upphävas då nämnden kan ha överskridit sin kompetens. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ i skollagen (2010:800) gäller att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra författningar. Att fira skolavslutning är tvivelsutan pedagogiskt arbete. En rektor leder inte verksamheten på delegation från nämnden utan har egen kompetens genom skollagen. Detta innebär att den politiska nämnden inte har någon förmansrätt över rektorerna i dessa delar. Det är alltså rektor och inte den kommunala nämnden som ska besluta om hur skolavslutningarna ska utformas.

Kan en församling i Svenska kyrkan boka kyrkan för fem år?
För det andra kanske inte beslutet i dess bokstavliga mening verkställas på grund av den beslutsordning som gäller i Svenska kyrkan.

Enligt 41 kap. 3 § i kyrkoordningen får en kyrka får upplåtas för andra ändamål (till exempel skolavslutning) om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Det är församlingen kyrkoråd som beslutar i frågor om upplåtelse av en kyrka. Innan kyrkorådet beslutar om upplåtelse av kyrkan ska kyrkoherden, om han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, ges tillfälle att yttra sig om det är möjligt. Ofta har man delegerat till kyrkoherden att besluta om upplåtelse.

Det ligger i sakens natur att det är väldigt vanskligt att besluta om sådant som ligger fem år fram i tiden. När man beslutar om upplåtelse måste man också veta hur skolavslutningen ska utformas. Eftersom församlingen måste reflektera över detta med pietet och aktsamhet måste man även acceptera programmet. Även om skolavslutningar alltid är trevliga och värdiga skulle det ju till exempel kunna finnas önskemål om musik som är kränkande. Burn the church med Hate Machine är förvisso musikalisk tilltalande men kränker helgden.

Kyrkoherden måste ta ansvar för vad som sker i kyrkorummet. Kanske anser kyrkoherden att han eller hon inte kan medverka i en samling i gudstjänstrummet där de sakrala inslagen är helt bortskalade. Ett kyrkoråd eller en kyrkoherde kan 2011 inte boka och binda upp sig eller efterföljande kyrkoråd och kyrkoherdar långt in i framtiden.

Kyrkorummet är inte vilken samlingslokal som helst. Det är ett rum för alla men inte för vilka aktiviter som helst.

Skolan ska komma till kyrkan
Viktigast är att skolan kommer till kyrkan för att lära sig om tro och religion. Kyrkan ska också verka för att eleverna lär sig förstå att det är ett öppet rum som förvaltar traditioner och bär rika kulturskatter. Kyrkan är öppen för alla. Den troende, den sökande och den tvivlande.

2011-02-11

Alla hjärtans dag är löjligt men Sankt Valentinus var bra

Jag läser att Sölvesborgs kommun ska ha en "pusstation" på Stortorget nu på Alla hjärtans dag. Om jag förstår rätt kommer kommnunalrådet Helene Björklund (s) att vara aktiv i egen hög person.

Att sätta upp ett soppkök är komplicerat. Vi har ju en livsmedelslagstiftning och det är på goda grunder väldigt stränga krav på livsmedelshanteringen. Saken är ju att det faktiskt förekommer att människor dör av matförgiftning.

Vill man vara lite ironisk kan man konstatera att kommunen enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) ansvarar för åtgärder att hindra uppkomsten av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter. Med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Själv har jag fått lära att detta med pussar är lite knepigt. Särskilt i influensatider. Men Sölvesborgs kommun har säkert gjort en riksbedömning.

Den stora frågan är om inte Alla hjärtans dag, som vi firar den, är löjligt. Skicka kort som man borde skicka alla dagar och käka godishjärtan. Alla dagar borde vara alla hjärtans dag. Att vi har varma hjärtan visar vi inte genom att pussa kommunalråd. Att däremot fira Sankt Valentinus är inte helt fel. Han återgav synen åt sin fångvaktares dotter. Ibland sägs det också att han trotsade kejsarens påbud att viga unga förälskade par.

2011-02-08

Man ska inte vara en gnällspik

Ikväll kollade jag på TV4 Bygglov. Där hjälpte man ett ungt sympatiskt par att bygga en stor fin uteplats vid fina villan. Bygglov är ett trevligt program och människor som medverka blir glada.

Antagligen får jag vänta på att man på TV4 hittar ett programformat där 40 familjer på Ramels väg i Malmö får hjälp att sanera från mögel och ohyra.

Men jag tänkte vara gnällspik och hitta någon invändning mot avsnittet. I programmet bygger man en liten pool och låter räddningstjänsten fylla upp densamma.

Nu hör det till saken att räddningstjänsten i normalfallet inte använder tapprör vid vattenposter som har vattenmätare. Räddningstjänstens resurser ska väl heller inte användas för jippoliknande aktiviteter. Ett klart uppslag för lite gnällspikeri.

Men så räknar jag lite på hur mycket vattnet skulle kunna ha kostat. Det blir runt 350 kronor att fylla upp poolen. Lite reklam och goodwill för räddningstjänsten.

Jag får nog lägga ned gnällspiksupplägget.

2011-02-03

Omogen polisstudent

TT skrev i förrgår ett telegram om en polisstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö som stängts av efter att ha ifrågasatt ett ingripande mot en fotbollshuligan. TT skrev:
Bland annat ska han ha ifrågasatt ett ingripande mot en fotbollshuligan, anmärkningsvärt eftersom han själv rör sig i huligankretsar.
Detta var ett klart understatement. Det anmärkningsvärda är väl snarast att en polisstudent är så omogen att han just söker sig till huliganer. Läser man Barometerns artikel om mannen, som är från Kalmar, inser man att Rikspolisstyrelsen handlat rätt. Karlen har omhändertagits för fylla och han har försökt stoppa ett polisingripande mot sin bror.

Det är lite tragiskt att det ska gå så långt innan man inser att man har en olämplig student. Fast det är givetvis en rättssäkerhetsfråga. Små misstag ska nog en polisstudent kunna göra.

2011-02-02

Visst kan man turista i Egypten

Jag hörde idag en kvinna på SR Ring P1 som talade om något som hon kallade "ett ansvarsfullt resande". Hon menade att man genom att resa till ett odemokratiskt land stödjer totalitära regimer.

Själv har jag tolkat ansvarsfullt resande som att man reser på destinationer där naturen inte exploateras för hårt eller att man till exempel använder sig av resebyråer som har program för att bekämpa sexturism.

Jag är inte helt säker på att turism alltid är fel i odemokratiska länder. Det är väl ganska uppenbart att just det faktum att många svenskar besökt Egypten innebär att många nu är engagerade i händelserna där. Även om detta på inte sätt är avgörande bidrar det till att stödja krafter som vill förändra. Även om fattigdom och klasskillnaderna är enorma i Egypten är det trots allt många som får sin utkomst från turistnäringen. Detta i sin tur innebär att några får ett större välstånd. Med ökat välstånd ökar chanserna för en positiv samhällsutveckling.

Mellan 2000 och 2008 minskade barnadödligheten i Egypten från 47 till 23 stycken per tusen barn 0-5 år. Analfabetismen bland vuxna minskar med cirka en procent per år.

Om turismen bidragit till detta vet jag inte men det är inte osannolikt. Att turismen bidragit till att stärka diktaturen har jag svårt att tro.

2011-02-01

DN, Svart sophämtning granskad

Det finns inget homosamhälle

Vid sidan av förskolebarnen är det svenska homosamhället Melodifestivalens främsta tillskyndare,skriver Svenskans Tobias Brandel idag. Artikeln som sådan är värd att reflektera över och handlar om att schlager är populärt bland många hbt-personer. Nu är det nog så att det är många andra än förskolebarn och homosexuella som gillar schlager men det är värt att fundera på schlager som ett attribut.

Samhälle är ett ord som används i tid och otid och den sociologiska definitionen är att ett samhälle är en grupp av individer som lever förenade av ett nätverk av sociala relationer, och som är mer eller mindre avskiljt från andra samhällen. Att då använda uttrycket bögsamhälle är olämpligt. Det känns lite exkluderande.

SvD, Bögarna kramar sin skräpkultur