2012-12-16

Nej det ofattbara kan man inte förstå

Jag har via media hört en ständigt återkommande kommentar med anledning av dödsskjutningarna på en skola i Newtown, USA. 20 sex- och sjuåringar och 6 vuxna sköts ihjäl av en galning i ett vapentokigt land. 

Den återkommande kommentarer från folk är att de säger att de själva är föräldrar eller mor-, farföräldrar och att de därmed kan förstå vad de anhöriga känner. 

Tänk jag tror inte det. Detta ofattbara och den grundlösa sorgen kan vi andra inte förstå. Det är därför vi använder uttryck som:
Vi tänker på de som har drabbats och våra tankar går till de anhöriga.

2012-11-25

Gör skolavslutningarna till undervisning

Tröttsamt tjat om skolavslutningar
Om det är något jag blir trött på så är det det evinnerlig tjatet om skolavslutningar i kyrkan. Inför julavslutningen och terminsavslutningen är Skolverket igång med sina tolkningar av skollagen. Denna terminsavslutning blir inget undantag. Debattens vågor går höga och många kristna företrädare känner sig med rätta påhoppade. Skolministern och politikerna i riksdagen, vilka ju är de som är ansvariga för lagen, hukar. Idag skriver företrädare för Skolverket på DN Debatt.

Bra att undervisning är icke-konfessionell
Jag tillhör dem som tycker att det är bra att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor är icke-konfessionell. Utgångspunkten är att det inte får finnas religiösa inslag i undervisningen. När det gäller fristående förskolor och skolor som har en konfessionell inriktning får de dock ha sådana inslag i utbildningen, men inte i undervisningen. Enligt 1 kap. 3 § i skollagen definieras utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål”. Undervisning  är däremot ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Legaldefinitioner som inte är helt lätta att greppa för gemene man. Utbildning är ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men även andra verksamheter som till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc. Av tradition betraktas inte skolavslutningar som undervisning utan måste hänföras till begreppet utbildning. Det är obligatorisk närvaro o..s.v.  De allra flesta som inte dagligen tampas med skollagen måste uppfatta gränsdragningarna som hårklyverier.

När jag själv gick i skolan hade vi vanligen skolavslutningarna i kyrkan. Själv vägrade jag alltsomoftast att delta i dem under mellanstadiet. Detta skedde som en en odefinierad markering och någon form av protest. På högstadiet tänkte jag emellertid om och följde med klassen till kyrkan. Det var ganska trevligt.

Rätten att avstå vissa inslag i undervisningen
Nu kan man ju tycka att de som störs av skolavslutning i kyrkan, att det sjungs psalmer, och att prästen, gud förbjude, uttalalar välsignelsen, kan avstå från avslutningen. Det går emellertid inte eftersom det råder skolplikt och elever måste delta i utbildningen. Den bestämmelse som gör att en elev, vid synnnerliga skäl, kan befrias från vissa inslag i undervisningen gäller inte vid skolavslutningar eftersom skolavslutningar inte är undervisning utan "bara" utbildning. Synnerliga skäl är starkt och politikerna kanske borde fundera på att här ha "särskilda skäl".

På detta kan man dock råda bot. Det är bara att säga att skolavslutningen är undervisning. Läraren kommenterar vad som ska ske före avslutningen och efter avslutningen samlas man i klassrummet för "debriefing".  :) I dessa situationer skulle man kunna låta prästen uttala välsignelsen och man skulle kunna sjunga psalmer som inte ingår undervisningsrådens, på Skolverkets, godkända psalmkanon.

Trångsynt tolkning av vad som är religiösa inslag
Att kritisera Skolverkets tjänstemän är förmätet. De tolkar bara lagarna som riksdagen stiftat. Men samtidigt finns det skäl att observera att den tolkning som görs ofta har kristofoba inslag. I höstas anmäldes en kommunal skola på Östermalm i Stockholm  för att man i undervisningen haft yoga och att det uttalats mantra. Skolinspektionen fann att utövande av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att betrakta som icke-konfessionell. Med anledning av Skolinspektionens, något enkla analys ställde biskop Antje Jackelén en berättigad fråga i ett tweet. Hon skrev:
Skulle en skolinspektion i hinduisk majoritetskontext då klassa reciterande av VårFader som icke-religiöst o hälsosamt?
Skolverket säger i sin vägledning  att avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. Skolverket anser sig ha kompetens att avgöra vad som är tradition och högtidlighet. Det är mot den bakgrunden jag myntar begreppet "Skolverkets psalmkanon". Men hur tänker de då kring alla söta små Luciatåg. Ska vi bannlysa lucian och stjärngossarna. Lucia var en kristen martyr, stjärngossarna förebådar det stora som inträffar i juletid. Nu hör det till saken att just stjängossarnas utensilier är nordiska påfund och att man i anglosaxisk tradition kanske tror att det är Ku Klux Klan som är ute och vandrar.

Bönen är, enligt Skolverket, farlig även om eleven alls icke tvingas läsa med. Att uttala klart religiösa ord vid yoga är dock okej eftersom de flesta av oss inte känner till kopplingen mellan yoga och religion. Det är ju bara "välbefinnande" säger Skolverket.

De som varit på sjukhem vet att just medläsning av Fader vår är enormt välbefinnande för dementa personer. Sannolikt inte för, det som objektivt sett uppfattas som, den religiösa upplevelsen utan på grund av det som i geriatriken kallas för reminiscens. Det vill säga igenkännande från tiden då den demente var frisk. Att kunna läsa något innantill är tillfredsställelse och visst mått av välbefinnande.

Och uppenbarligen missar Skolverket att trosutlevelse inte bara är psalmsång, välsignelse och bön. Symboliken i kyrkorummet är förkunnelse, bön bes enskilt och kanske uttalar prästen en välsignelse som inte hörs med det öppna örat.

Religion och tro är större än att den går att fånga i en juridisk vägledning.

Skolverkets juridiska vägledning om skolverksamhet i kyrka eller annan religiös lokal 
Svenska kyrkans samtalsdokument om Svenska kyrkan och skolavslutningar

2012-11-24

Förvånande om sexköp

När tre borgerliga kvinnoförbund idag kräver att svenskars sexköp utomlands kriminaliseras låter de populistiska utspel gå före grundläggande juridiska principer. Hur skulle de förhålla sig om polska kvinnor som kommer till Sverige för genomgå abort straffades i Polen?

Sexköpslagen är bra och skyddar män och kvinnor som tvingas till prostitution. Mycket tyder på att den svenska sexköpslagen kommer att införas i andra europeiska länder. Men det är förvånande att Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och Liberala kvinnor nu ansluter sig till ett krav från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att kriminalisera sexköp som begåtts utomlands. Företrädare för dessa kvinnoförbund skriver idag på DN Debatt under rubriken "Dags att kriminalisera sexköp utomlands". Men en sådan lagstiftning skulle strida mot de grundläggande så kallade legalitetsprincipen.

Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands ska givetvis vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. När det gäller sexualbrott  kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Principen om dubbel straffbarhet kan man undantagsvis göra undantag för när det gäller grova brott som är straffbara i de flesta länder. Men så är det inte med sexköp. Även om vi kan känna stolthet för sexköplagen är det få länder som kriminaliserat sexköp. Att då göra avsteg från dubbel straffbarhet är högst tveksamt. Hur skulle skribenterna reagera om Polen gjorde avsteg från lagalitetsprinicipen och straffade polska kvinnor som genomgått abort i Sverige. I Polen är  abort straffbart men man tillämpar principen om dubbel straffbarhet. Polen är ju ett rättssäkert land.

Att det realiter knappast skulle vara omöjligt att lagföra någon för detta brott om det begåtts utomlands gör det hela ännu mer absurd. Utländska myndigheter skulle inte kunna medverka vid bevisupptagning och utredningen är hart när omöjlig. 

2012-11-08

Jävet ett moras och hur blir det med domare i Rotary

Så startar det avdömda s.k. Södertäljemålet på nytt i tingsrätten. Bakgrunden till att rättegången mot den så kallade Södertäljemaffian tas om är att en av nämndemännen i den föregående rättegången betraktades som jävig då det befunnits att han var ersättare i polisstyrelsen i Södertälje (fast egentligen var det väl polinämnden i Södertälje polismästardistrikt?). Södertäljepolisen hade vid något tillfälle varit på polisnämnden och informerat om spaning och utredning. På den grunden befanns karlen jävig.

Men idag kan man uppleva ett fullständigt moras i rättegången då försvarsadvokater och målsägandebiträden ifrågasätter två av de nya nämndemännens objektivitet. Bakgrunden är att de två nämndemännen varit på ett möte i Nämndemannaföreningen där Södertäljepoliser föreläst om det påstådda Södertäljenätverket. Som om inte detta vore nog riktas även jävsanklagelser mot rättens lagfarna domare som man menar känt till omständigheterna som man nu menar utgör jäv.

Utgången kring detta är given. De som är jävsanklagade  kommer att ersättas av andra domare oavsett om det formellt är jäv eller inte. Man kommer givetvis att iakta en försiktighet.

Men i grunden kan det väl knappast vara jäv att man lyssnar till ett föredrag som ges som en information om polisarbete. Samma information kan man sannolikt inhämta på annat sätt. Några sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut på Nämndemannaföreningens möte.

Skulle detta vara jäv har rättsväsendet problem. Tidigare har det ju klargjorts att en domare i normalfallet inte är jävig för det att hon eller han är med i Rotary, ordensliv eller har annat föreningsengagemang. Se JK:s beslut 2769-97-21. På Rotary konverserar rådmannen med poliskommissarien och försvarsadvokaten. Så ska det vara och inte medför det jäv. Lika lite är det jäv att höra några poliser berätta om sitt arbete i en spekulativ utredning.SvD, DN

2012-10-28

Kristdemokraternas lidbomeri

Att realpolitikern Reinfeldt ibland har problem med värdegrundstunga och ideologiska Kristdemokraterna blir mer och mer uppenbart. Kristdemokraterna verkar ha övertagit det socialdemokratiska så kallade Lidbomeriet som dominerade det tidiga 70-talet. Med Lidbomeri avses ett blint användande av lagstifning för politiska avsikter. Juridiken får inte stå i vägen för politiken. Denna gång handlar det om signaler om att möjligen inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag. FN:s barnkonvention låter väl bra men är en riktig gummistadga som kan användas i vilka syften som helst. Exempelvis har kristdemokratiska företrädare med FN:s barnkonvention i handen animerat argumenterat mot ensamståendes och samkönades adoptioner samt samkönade äktenskap. 

Återigen gör Kristdemokraterna ett populistiskt utspel kring något som inte kommer att realiseras. Tidigare har det bland annat handlat om civilkuragelag och Göran Hägglunds berömda vallöfte om sänkt bensinskatt.  Nu berättar barn- och äldreminister Maria Larsson att hon utfärdat direktiv till en utredning som ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

Det är befriande att läsa dagens klarsynta ledare i Expressen där man under rubriken "Fluff skyddar inte barnen" noterar att Kristdemokraterna har fått Moderaternas eftergift att låta utreda för- och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svenska lag. Gemene man tycker självklart att det är bra att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten när det gäller barns rättigheter. Men sätter man sig in i Barnkonventionen inser man att konventionen ger utrymme för tolkningar vad som är barnets bästa. Man bör i det sammanhanget komma ihåg att just kristdemokratiska politiker använt barnkonventionen för argumentera mot samkönades adoptioner och samkönade äktenskap.

Vi har ratificerat hundratals av FN:s konventioner och givetvis ska vi efterleva dem i vår lagstiftning men att välja ut någon av dem och göra dem till lag är fullständigt inkonsekvent. Det finns när det gäller Barnkonventionen ingen internationell domstol som kan pröva ärenden utifrån stadgan och därmed ge enskilda upprättelse och skapa praxis för konventionsstaterna. Annat är det med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vilken inkorporerats som svensk lag. Den konventionen, som sannolikt skulle kunna komma i konflikt med Barnkonventionen, kan prövas av Europadomstolen.

De som livligt förespråkar Barnkonventionen som lag tycks fastna i konventionens tredje artikel. Där stadgas att man vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska låta barnets bästa komma i främsta rummet. Det är en självklarhet men svårigheten ligger i att avgöra vad som är barnets bästa. I blogginlägget "FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele utvisas" visar jag på att det i Barnkonventionen som lag skulle kunna få väldigt egendomliga följder vid rättstillämpning.

Maria Larssons utredningsdirektiv är öppna och bra. Resultatet är förutsägbart. Någon Barnkonvention som lag blir det inte. 

2012-10-27

Det stockholmska perspektivet

Stockholm är en vacker och bra stad. Men Stockholmsperspektivens dominans är osunda. 

När man som jag, efter 52 år i Stockholm, insett att man kan bo någon annanstans i landet blir det en del kritiska funderingar kring de stockholmska perspektiven som är så dominerande i samhällsdebatt och media. Sverige har 9,5 miljoner invånare. Drygt åtta miljoner bor utanför Stockholm. I Skåne är vi 1 250 000 invånare och de flesta tycker att Stockholm ligger 60 mil åt fel håll. Från Malmö till Berlin är det 42 mil. Själv går jag ned till Triangeln och har 18 minuter till Kastrup. Resan till Köpenhamns Hovedbangård tar drygt en halv timma.

För något år sedan var det strejk bland säkerhetsvakterna på Kastrup. I svensk riksmedia skrev man att strejken orsakade förseningar till och från Sverige. Att kanske två miljoner svenskar har Kastrup som "sin" flygplats verkade ha gått redaktörerna förbi.

Ytterligare ett tydligt exempel på storstadsperpektiv mötte jag i morse på TV4 Nyhetsmorgon. Kjell Marainen från Nedre Soppero i Norrbotten vann tio miljoner på en trisslott.  Mariainen fick frågan vad han skulle göra för pengarna och svaret kom snabbt. -Jag ska reparera mitt hus. Programledaren, som förvisso är bördig från Småland, kontrade: -För tio miljoner kan du köpa tre, fyra hus.

Nu tillhör jag de privilegierade som varit både i Nedre och Övre Soppero. I Nedre Soppero bor det nog bara 50 personer och det är väl sällan något hus är utbjudet på försäljning. Men det är tämligen uppenbart att man för tio miljoner får fler än tre/fyra hus. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö blir det det kanske bara tre hus för tio miljoner.

Det är bra att tio miljoner hamnar hos en medarbetare i Sameradion och i Norrbotten. Tur att de finns landsortstidningar. Norrbottenskuriren har rubriken "Ny mångmiljonär i länet" och låter beräta att lotten är köpt på OK/Q8 i Vittangi. Där har jag köpt ett dussin korvar och tankat några hundra liter bensin. Men någon trisslott har jag aldrig köpt där.2012-09-29

Man får inte riva hursomhelst

Detta inlägg är mest skrivet på skämt och visar att allt inte är så lätt som man tror. Miljölagstiftningen är viktig. Det är bra att Råsunda rivs så att det blir lite trevligare i Råsunda. Den nya nationalarenan är dessutom, om jag inte missminer mig, uppförd på gammal prästgårdsjord vilket garanterar att det kommer att bli bra. 

Jag läser i DN att det blir rivningskalas i Solna den 22 november när den sista matchen spelas på Råsunda - hemmaarena för AIK. Det är en kul idé att fansen nu kan ta med sig lite jord från gräsplanen eller ges möjligheten att i vardagsrummet stoltsera med en sittplats från norra läktaren. På platsen där Råsunda nu står ska det byggas 700 lägenheter av PEAB och Fabege AB.

Men som peitmäter måste jag naturligtvis reflektera över om det legalt sett är möjligt att påbörja en rivning genom att låta en fotbolsspublik hjälpa till. Innan en rivning påbörjas ska nämligen byggherren lämna in en rivningsanmälan till kommunen.  Om så skett i Solna vill jag låta vara osagt. Jag har dock svårt att tro att kommunens tjänstemän skulle säga ja till att 10 000 människor får ta med sig Råsundartefakter.  Av rivningsplanen skall nämligen framgå hur rivningen kommer att göras och hur materialet tas omhand.  Genom rivningsanmälan ska kommunen kunna följa upp hur byggherren hanterar byggavfallet.

Viktigast är att man försäkrar sig om miljöfarligt avfall inte blir kvar i kretsloppet. Och vem vet. Kanske tar fansen med sig mögelangripna delar av byggnaden och tänk om jorden på fotbollsplanen är kontaminerad efter allt konstgödsel och gummidobbar.

Nu funderar jag på om det finns någon byggnad som jag skulle vilja plocka rivningsavfall från. Möjligen någon gammal skola man gått i. Fast ett är säkert. När det blir arvsskifte efter någon gammal AIK:are är risken stor att jorden från fotbollsplanen åker på återvinningen.

2012-09-22

FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele ska utvisas

Den som tror att beslut eller domar grundade endast på en tolkning av FN:s barnkonvention skulle resultera i att tvååriga Haddele får stanna i Broby misstar sig. På goda grunder hävdar jag att barnkonventionens presumerar att barnets bästa är omvårdnad av föräldrarna. 

Haddile ska utvisas till Frankrike
Med sorg läser vi om tvååriga Haddile som vistas i ett familjehem i Norra Skåne och som efter Migrationsverkets beslut ska föras till Frankrike för att där återförenas med sin mor. Enligt mediauppgifter är dock modern försvunnen.

Bakgrunden är att Haddiles mor 20 dagar efter nedkomsten försvann från Sverige. Moderns make, som ej är biologisk pappa, tog hand om Haddile, men efter två månader kom hon in till sjukhus efter att ha misshandlats. Därefter tvångsomhändertogs hon och placerades i ett tryggt familjehem. Nu menar Migrationsverket att man följer lagstiftningen och  EU-praxisen som säger att huvudregeln är att ett barn ska återförenas med modern.

Ska barnkonventionen vara lag?
Socialdemokraterna är snabbt ute och vill ändra lagen som ju tidigare innehöll det mindre precisa begreppet "humanitära skäl".  Själv blir jag inte riktigt klok på om det handlar om tillämpning av lag om vård av unga eller utlänningslagen. Möjligen är båda lagarna tillämpliga.  Ola Mattsson, biträdande chef för Sverigeprogrammet Rädda Barnen, säger i TV4 Nyhetsmorgon, att Rädda Barnen vill inkorporera FN:s barnkonvention som svensk lag. Lite förenklat menar han att detta skulle betyda att "barnets bästa" sätts före eventuell tolkning av annan lag.

Personligen tror jag inte att FN:s barnkonvention ska vara lag. I stället ska vi försäkra oss om att lagarna överensstämmer med barnkonventionen, så kallad transformering. Det finns en övertro på FN:s barnkonvention som är osund. Artiklarna i konventionen är ganska oprecisa och på goda grunder tror jag att en tillämpning av FN:s barnkonvention i fallet Haddele skulle innebära att man kom till samma slutsats som Migrationsverket nu gjort. I artikel 3 i FN:s barnkonvention uttalas nämligen att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel sju anger blanda annat att ett barn har rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem

Här presumeras alltså omvårdnad av föräldrarna som det bästa. Genom artikel 8 garanterar konventionsstaterna att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Vidare gäller att konventionsstaterna ska ge lämpligt bistånd och i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet.

För mig är det uppenbart att en myndighet eller domstol som skulle besluta i eller avkunna en dom med barnkonventionen som lag skulle kunna komma fram till att en tvåårig fransk/algerisk flicka ska återförenas med sin mor. Det verkar inte som om opinionen just nu tycker att det är en bra slutsats.

När Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver att Migrationsverket läser FN:s barnkonvention som fan läser bibeln har han uppenbart missat en del. Dels att Migrationsverket läser lagen och inte FN:s barnkonvention. Att Lindberg inte läst barnkonventioen är uppenbart.

Jag hoppas att Migrationsdomstolen kommer fram till rätt beslut när det gäller vad som är bäst för Haddele. Just nu känns det som att hon ska få stanna i Göingebygden.

Kvällsposten, Aftonbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio, SvT, SvD, SvD, DN

2012-09-17

Nu tänkte Magdalena Ribbing fel

Vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing tillhör mina favoriter. Det är bra med någon som vet besked och kan berätta att det är okej att skeda upp ärtorna på tallriken. Men idag blev jag besviken när hon kommenterade jippot att man via ett engelsk företag för några hundralappar kan köpa sig titeln lord eller lady. Till Aftonbladet säger hon att det är sorgligt och patetiskt och att det är totalt meningslöst med en sådan införskaffad titel. -Man blir ju inte fin, säger Ribbing.

Adelstitlar och förläningar är spännande men inte kan väl Magdalena att man genom blodsband eller kungligt dekret blir "fin. Lyckligtvis hittar jag en gammal text från henne som går i motsatt riktning. För några år sedan skrev hon om begreppet överklass och gav en känga till bratsen på Stureplan, Båstad och San Tropez. Ribbings skrev:
Men visst vore det bra att slippa dessa klassbegrepp. De saknar rimlig betydelse. Många som kommer från ett hem utan överflöd kan uppföra sig avsevärt bättre än många som fötts med den inte längre betydelsefulla silverskeden i munnen.
Lite rolig är hon.

2012-09-14

Kd borde släppa lex Stålmannen

Jag tar mig för pannan när jag läser hur kd:s rättspolitiske talesman, Caroline Szyber, väljer ett utomordentligt dåligt tillfälle att åter propagera för lex Stålmannen. Att Szyber också är jurist gör argumentation mer anmärkningsvärd. På SvT Debatt skriver hon:
TUNNELBANERÅNET Filmen där en rånare överfaller en man som ramlat ner i tunnelbanan har spridits som en löpeld. Hur är det möjligt att agera så hänsynslöst? Händelsen visar att den civilkuragelag som Kristdemokraterna länge förespråkat behövs mer än någonsin. 
Att vid en händelse då en hänsynslös och vidrig rånare muddrat en berusad person som fallit ned på ett T-banespår börja tala om civilkurage är rent vämjeligt. Hon fortsätter: 
Men är det verkligen okej att inte försöka påkalla hjälp eller meddela SL att det ligger en person på spåret? Nej, det tycker nog få av oss.
Kristdemokraterna vill införa en utvidgad skyldighet att ingripa vid sådana tillfällen – en så kallad civilkuragelag.
Få av oss tycker att det är okej att inte ingripa eller slå larm när någon utsätts för livsfara. Men en civilkuragelag, typ lex Stålmannen, ändrar inte beteendet hos de som eventuellt nonchalerar.

Vad värre är att kd helt tycks missa att det redan finns en mängd lagar som som kan betecknas som civilkuragelagar.

Gemene man vet knappast vilket lagrum som gäller men av kd:s rättspolitiske talesperson skulle man önska mer innan hon fattar pennan.
2 kap. 1 §  lag (2003:778) om skydd mot olyckor har följande lydelse:
Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
 Detta är en bra lag men det är knappast straffsanktionen som gör att de flesta inte skulle tveka att i samma situation ingripa eller slå larm.

SSläpp det populistiska snacket om civilkuragelag och lyssna på regeringens utredare Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet. Han konstaterade att civilkuragelagar inte har någon effekt i de länder där sådana lagar finns.  De som inte griper in och hjälper till skulle inte ändra sitt beteende om det vore straffbart. Det är dessutom risk att viljan att vittna minskar om folk riskerar att åtalas för att inte ha hjälpt en nödställd.

Låt osss nu hoppas att Caroline Szyber lägger ned detta med civilkuragelag som hon tar upp på SvT Debatt en gång i halvåret.

SvD, DN, Sydsvenskan, Göteborgsposten

2012-09-11

Tyresö kommun spårar ur

När man inte bor i Stockholm är det lätt att missa väsentligheterna i storstadsregionen.

Stackars Tyresö kommun som nu hamnat i en absurd folkomröstning. På söndag ska man folkomrösta och säga JA, NEJ eller rösta blankt till följande fråga:

Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?

Numera gäller att  om tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting står bakom ett förslag om folkomröstning så ska det verkställas om inte två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning. Att folk skriver under vilka listor som helst är välkänt men det är lite tragiskt att kommunfullmäktigeledamöter i populistisk anda inte orkar stå emot sådana här förslag.

Det är absurd att komplicerade taxor blir föremål för folkomröstning. Äldre och funktionshindrade hade varit mer betjänta av om Tyresö kommun sluppit kostnader för en meningslös folkomröstning som knappast kommer att engagera kommuninvånarna. Vi väljer förtroendevalda på valdagen för att de ska besluta i frågor om budget och avgifter. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar inte ansvar i opposition när de driver folkomröstning. Det kan straffa sig när man småningom kommer i majoritet.

2012-09-09

Lämna Lars Vilks ifred

Den senaste tiden har det varit stort debacle kring konstnären filosofie doktor Lars Vilks. Bakgrunden är att han kommer att delta i  en konferens för antiislamister i New York.  När han ifrågasätts i media försvarar han sig och gång efter annan blir det väldigt märkligt. Till Aftonbladets kultursida säger han bland annat:
Om Ku Klux Klan bjudit in mig hade jag åkt dit. Fast mer av kuriösa skäl. De är ju så meningslösa numera. 
Det är uppenbart att Vilks i sitt förhållande till media är lika provocerande som han är i sin "Land art".

Men varför låter man inte Vilks vara ifred. Sannolikt är han den i Sverige som lever under det kanske allvarligaste dödshotet. Han har utsatts för attentat och människor har dömts för långt gångna planer till mord. Vilks lever med ständigt livvaktsskydd och har en mycket begränsad rörelsefrihet.

Mot bakgrund av den press Vilks lever under är det inte underligt att det blir fel. Är man ständigt hotad är man tillåten att ha grumliga tankebanor och dra felaktiga slutsatser även om man i övrigt är en rationell person.

Pressen bör lämna Vilks ifred.

Aftonbladet, Dagen

2012-09-03

UFO stoppar flygtrafik idag

Jag läser i Göteborgsposten nu på morgonen att "Lufthansa utlyser ny strejk" Själv trodde jag att de var facken som utlyste strejk och att arbetsgivarna möjligen kan svara med lockout.

Fast det är lite roligt att det tyska facket för kabin- och flygplatspersonal heter UFO (Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V).

2012-09-01

Läs på Thorwaldsson

LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson intervjuades idag i SR P1:s lördagsintervju. Det var inte många budskap han fick ut eftersom han pressades om LO:s beslut om en non-profitprincip. Det vill säga ett stopp för "orimliga" vinstuttag i den skattefinansierad välfärdssektorn - vård, skola omsorg.

Två gånger upprepade Thorwaldsson skrönan om "blöjvägningen" som ett exempel på girighet bland vårdföretagare. När det gäller den detaljen måste Thorwaldsson ha missat att blöjvägning handlar om att ge rätt inkontinensskydd och inte för att snåla på blöjor.

Att hitta brister hos giriga företag är inte svårt och då är det synd att han vidareförmedlar felaktigheter. I stället kanske han borde fråga medlemmarna i LO-förbundet Kommunal  hur det egentligen är. Men det är klart. Kommunals ordförande Annelie Nordström uttalade nyligen i den norska tidningen Finansavisen, a propos välfärdsföretag som går med vinst,  att alla företag måste gå med överskott över tid för att de ska fungera. Nordström pekar i stället på att problemet med vård och omsorg bottnar i att resurserna är för små. 

Det blir jobbigt för LO när man populistiskt ropar på vinststopp. Under Almedalsveckan sa Annelie Nordström: 
När det gäller vad LO tycker, så är Kommunal en av medlemmarna i LO. Det finns bara 14 medlemmar i LO, och då har man en demokratisk kongress. Kongressen tyckte något på två områden: 1. Ta bort LOV. 2. Att non profitföretag är bättre än vinstföretag. De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. Vi har ett annat förhållningssätt i den här frågan, och vi förlorade debatten på LO-kongressen. Däremot kommer det att ske en stor utredning inom LO nu där man kommer att jobba vidare med de här frågorna. Men LO är ett särintresse.
SvD, DN
Lördagsintervjun


2012-08-30

Rappakalja från TT och adekvat kausalitet

TT gick under kvällen ut med ett telegram om olycksutredningen efter en tragisk spårvagnsolycka i Göteborg i början av året. TT:s rubrik är "Förare fick klartecken vid olycka". Denna rubrik saknar helt och hållet relevans vid denna händelse där en 17-årig flicka omkom efter att ha klättrat över kopplet mellan två vagnar samtidigt som spårvagnen sattes i rörelse.

Den som läser detta kan ju tycka att det verkar skumt och man anar att det brustit i något tekniskt system. TT:s kortfattade text ger ingen ytterligare klarhet.

Men vad var det då som timade?

Flickan och hennes kamrater hade bråttom till ett tåg från Göteborgs central. På Drottningtorget står ett spårvagnssätt och flickans sällskap valde att gena genom att klättra över kopplet på mellan vagnarna. När flickan tog sig över kopplet startade tåget och hon släpades under spårvagnen.

Det är viktigt att man försöker minska risker. Att någon dör är katastrofalt och ofattbart. Göteborgs spårvägar tar sådant här på allvar. På moderna spårvagnar kan man inte klättra mellan vagnarna. Spårvägen låter även montera staket för att försvåra passage mellan spåren.

Men när TT skriver ett kortfattat telegram och sätter en fullständigt irrelevant rubrik blir ingen klokare. Saningen med ett s.k. "klartecknet" var att föraren fick klarsignal och därmed körde iväg.

Kanske skulle textredigerarna på TT studera detta med adekvat kausalitet. Om till exempel blixten slår ned i en hästdroska som genom kuskens misstag kommit på avvägar, så kan inte skadestånd yrkas med motiveringen att blixten inte hade träffat droskan om inte kusken kört fel väg.

SvD

Uniformspetimäter

En turbanklädd sergeant vid den stolta
Kanadensiska ridande polisen (RCMP)
Jag läser i Dagen att norska soldater nu får bära religiösa symboler. Då mäste jag vara petimäter och påstå att norska soldater burit religiösa soldater sedan uniformsupplösningen och sannolikt även för dem. De bär nämligen norska riksvapnet vilket i likhet med det svenska toppas av en krona med ett kors.

Annars tycker jag att det är bra att det numera är tillåtet för norska soldater får bära turban, hijab eller kalott till uniform. I den svenska försvarsmakten är det sedan några år tillåtet med kippa, turban och huvudduk.

UPDATE: Den 31 augusti skriver även Kyrkans Tidning om detta. Man citerar den danska tidningen Kristeligt Dagblad som även berättar att den norska polisen 2009 beslutade sig för att inte tillåta religiösa symboler till polisuniformen. Den svenska polisen öppnade genom sin nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 för att polisen tillåter att en medarbetare i enlighet med sin religiösa tro ges möjlighet att bära turban, kippa eller huvudduk i tjänsten. Turbanen, kippan respektive huvudduken ska anpassas till form och färg och uniform.

Det är rätt egendomligt att majoriteten av danska försvarspolitiker idag uttalar att man inte vill gå i Norges (Sveriges) fotspår. Forsvarsordfører for Socialdemokraterne Bjarne Laustsen er ikke i tvivl.

-Religiøse symboler skal fylde så lidt som muligt i offentligheden. For mig er det at tro en privatsag, og derfor behøver man ikke skilte med det. Jeg synes man bør bibeholde uniformen, da det gør det lettest for alle, säger exempelvis socialdemokraten Bjarne Laustsen, ordförande i Folketingets försvarsutskott, till Kristeligt Dagblad.

Världens fest

Nu är det åtta dagar kvar till Världens fest i Malmö. Nästan 3 500 personer kommer.


Barn i träd

Lycka

2012-08-06

-Lugnet är duktig på representation, sa kommunalrådet Bucht i Haparanda

Kommunalrådet Sven-Erik Bucht (s) i Haparanda avtackade i början av 2009 Kristina Lugnet som kommundirektör i Haparanda. Med facit efter dagen är det närmast ironiskt att läsa att Bucht talade om glitter och glamour och att hon är duktig på representation. SIC!

Generaldirektör Krístina Lugnet kommer att få lämna Tillväxtverket. Det blåser på¨toppen och hon har uppenbarligen inte haft koll på ivriga medarbetare på denna myndighet där många har en bakgrund i näringslivet. Det är inte helt osannolikt att dessa tagit med  sig en representationspraxis som kan vara acceptabel i näringslivet. Skillnaden är att man i staten har ansvar för det allmännas pengar. I näringslivet svarar man inför aktieägarna och några företagsevent måste till för att hålla upplevelseindustrin under armarna.

Jag vet att Kristina Lugnet var en omtyckt och framgångsrik kommunchef i Haparanda och hittar en närmast ironisk artikel i Norrländska Socialdemokraten. Kommunalrådet Sven-Eric Bucht höll tal till Lugnet och sa:
Jobbet framför allt, du har verkligen brunnit för uppgiften och fått saker gjorda. Bryr sig alltid om, du har ett stort socialt patos och är duktig på att underhålla kontakter. Det tredje draget, allt ska se ut något för världen, det får gärna vara glitter och glamour och du är duktig på representation. Inte konstigt att de utser dig till generaldirektör.


Oj då. Förutsåg Bucht något?
DN, DN, SvD

2012-07-25

Eskil Erlandsson och Stureplanscentern

Igår var landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) sommarvärd i SR P1 Sommar.  Han framträdde som en jordnära, trygg om än blyg politiker. 55 år gammal blev han för några veckor sedan pappa för första gången. -Jag vill att min son ska kunna springa barfota i en betad hage. Att han ska lära sig namnen på gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Att han ska veta var maten kommer ifrån, sa Erlandsson.

Idag besökte jag, för första gången, Årsta holmar mitt i Stockholm. Alla som åkt tåg till Stockholm har passerat över dessa öar när de åkt över Årstabroarna.  Men få har varit ute på dessa holmar som normalt bara kan nås med båt eller en 200 meter lång simtur från Årsta. På Årsta holmar finns bara en gård och vegetationen är tät. Mitt i Stockholm har här några bävrar byggt bo och de får vara i fred.

I Stockholm har Centerpartiet posten som stadsmiljöborgarråd och man skulle önska att denna partibroder till Erlandsson hade samma känsla som honom. Men ack nej. Borgarrådet Per Ankersjö beskriiver sig som en liberal centerpartist och är långt ifrån de klassiskt gröna centerpartisterna.

För ett år sedan föreslog Per Ankersjö och Centerna i Stockholm,  att man skulle bygga en bro till Årsta holmar och "anlägga en riktig city-beach med krog och nattklubb". Sprit och festande är mer intressant för Stockholmscentern än skyddad naturområden. Men lyckligtvis segrar förnuftet. Nu pågår i Stockholms stad ett arbete med att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar för att skapa ett naturreservat med stöd av miljöbalken. Detta innebär att området får ett långsiktigt skydd.

På SvD Brännpunkt uttalar sig Ankersjö de n13 januari 2012. Han säger:
Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.
Jag har bott i Stockholm i 53 år utan att ha varit där. Men jag har njutit av att veta att är finns en biologisk mångfald och orörd natur. Jag har kunnat leva i Stockholm utan att ha varit ute på Årsta holmar. Ankersjö uttalar sig uppenbart för Centern men någonstans känner jag att Eskil Erlandsson har en annan syn på tillvaron.

Centern har i flera opinionsmätningar det senaste året hamnat under fyraprocentgränsen. Kanske är denna traditionsrika folkrörelse på väg att försvinna. Om historien om Centern som ett "före detta parti" kommer att skrivas är det sannolikt att den s.k. Stureplanscentern kommer att tillskrivas rollen som de som knäckte partiet.

Bloggar om , , ,

2012-07-18

Ship to Gaza - Om kommuner och utrikespolitik

Idag anlöpte skonaren S/V Estelle Malmö hamn. Hon är ett av fartygen som deltar i aktionen Ship to Gaza med syftet att segla med förnödenheter till Gaza som ju är försatt i blockad av staten Israel.

Opinionssidan i Sydsvenskan skriver idag tre vänsterpartistiska politiker om Ship to Gaza. De politiker som skriver är tvivelsutan företrädare för kommunen eftersom det handlar om kommunalråden Hanna Gedin och Hanna Thomé samt ordföranden i kulturnämnden, Daniel Sestrajck.

Allt har hitintills tytt på att Ship to Gaza är ett fredligt projekt med humanitära syften. Det är därför inget att säga om kommunalpolitiker vill skapa engagemang kring den tragiska situationen för palestinierna i Gaza. Men vissa citat i texten väcker frågor. De skriver blanda annat:
För Malmö stads rödgröna majoritet är det viktigt att göra vad vi kan för att bidra till en lösning på konflikten. 
Nu är det dock så att utrikespolitik, enligt kommunallagen, inte är en kommunal angelägenhet. Detta gäller oavsett hur gott uppsåtet än är. Det är staten som ansvarar för utrikespoliiiken. Kampen för internationell  solidiaritet får kommunpolitiker ägna sig år som privatpersoner men inte som kommunalpolitiker. De vänsterpartistiska politikerna påstår att Malmö stad just nu ser över problematiken med varor som produceras på ockuperad mark. Jag menar att en sådan utredning knappast kan resulterar i ett direktiv att bojkotta sådana varor. Det skulle strida mot vad som är kommunens kompetens.  Utrikespolitik är inte kommunernas kompetens.

 Bloggar om


2012-07-16

Egendomlig debatt om Eurovision Song Contest

I Aftonbladet i torsdags skriver tre hotelldirektörer i Stockholm under rubriken "Grattis Danmark  vinnare i ESC 2013". De menar att beslutet att lägga finalen i Malmö är en samhällsekonomisk skandal eftersom vi tar hem ett internationellt jätteevenemang och sedan skänker bort en massa möjligheter till marknadsföring, skatteintäkter, näringsintäkter och tillväxt till vår granne Danmark.  Hotelldirektörerna radar upp mängder av argument som ger vid handen att mycket av evenemangets intäkter kommer att hamna Danmark.  I sak må de ha rätt i mångt och mycket men nog blir man lite förvånad när de bland uteblivna intäkter radar upp "uteblivna landningsavgifter".

Särskilt egendomligt är det att tre hotelldirektörer i Stockholm beklagar sig för uteblivna hotellnätter. Stockholm må ha 17 000 hotellrum att jämföra med Malmös 4 000 rum. De flesta som frekvent besöker Stockholm vet att staden redan idag har för få hotellrum. Kanske borde hotelldirektörerna yvas över problemen i vardagen i stället för i samband med en  unik händelse som att Sverige står som arrangör för ESC.

Hotelldirektörerna må vara duktiga i sin argumentering men nog framskymtar avundsjukan när det skriver:
SVT motiverar beslutet med att det blir ett lyft för ett mångkulturellt Malmö. Tyvärr kommenterar man inte att man ger bort större delen av den ekonomiska vinsten med arrangemanget till ett land som i mångt och mycket inte delar samma åsikter vad det gäller mångkultur och migration.
Idag berättar Sydsvenskan hur avtalet mellan SVT och Malmö ser ut. Av detta framgår att en semifinalerna kommer att ligga just i Köpenhamn. Detta gör att evenemanget blir en gemensam angelägenhet för både svenskar och danskar. Det är givetvis bra och gynnar båda länderna och evenemanget i sin helhet. Det är bara att konstatera att det ligger i tiden att stora evenemang numera är bilaterala. Där har Malmö klara fördelar framför Stockholm. Hockey-VM 2012 var inte direkt någon success.

2012-06-24

Anja Pärson med skicklig In medias res

"Äntligen stod prästen i predikstolen." ur Gösta Berlings saga och "Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen." ur Hemsöborna är klassiska öppningar i böcker och så kallade "In medias res". In medias res betyder i händelsernas mitt och är ett klassiskt berättargrepp där historien tar sin öppning mitt i en händelse. Lyssnaren blir nyfiken, spetsar öronen och vill höra mer. Efter att har lyssnat på Anja Pärson i säsongspremiären för Sommar känns det som att ingen sommarpratare i år kan överträffa henne i berättarkonst och angelägen historia.

-Vi träffades i hennes klädbutik, var Anja Pärsons öppningsreplik där hon tog oss med i ett program där hon kom ut som homosexuell. Det är alltid lika bra när någon kommer ut och garderoben därmed blir tommare. Avslutningsorden i programmet går heller inte av för hackor: "Jag har vetet i nästan nio månader vad jag ska göra i framtiden. Jag ska bli mamma.

Jag vill bara göra vågen.

  Lyssna: Sommar i P1 med Anja Pärson
SvD, Expressen

2012-06-20

Bedrövlig rubrik

Att redigerare skojar till det med rubrikerna är inte ovanligt. Men i Sydsvenskans tryckta edition ser jag en rubrik där det antingen skett ett misstag eller så har redigeraren tappat omdömet. 

Bakgrunden är att Diskrimineringsmannen krtiserat gymnasieskolan Heleneholm i Malmö för att ha varit alltför passiv när kvinnliga elever föolämpades och trakasserades på Facebook. Detta sedan några kvinnliga elever bildat den feministiska "Systerskapskören" med syftet att bland annat skapa en frizon mot grabbighet på skolan. På körens Facebooksida publicerades uttalanden som maktgalna kvinnor som inte vet sin plats i samhället”. På körens Facebooksida publicerades påståenden som: ”Jag ska leta upp er och knulla er i ansiktet era jävla slynor" och "maktgalna kvinnor som inte vet sin plats i samhället". Alla skolor har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta för att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön och sexuella trakasserier. Skolorna ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de dokumenterar sitt arbete. 

Att i ett så här allvarligt ämne skriva rubriken "Flat kränkningsplan får hård kritik av DO" är att gå över gränsen. Hoppas att det är ett misstag att Sydsvenskan använder ordet "flat" i detta sammanhang. 

2012-06-15

Dalahästar är löjliga


Den 13 juni höll Region Dalarnas direktion sammanträde. Där uppmanade man sina medlemskommuner att före 2013 byta sina heraldiska kommunvapen mot en logotyp som är en ordbild med kommunens namn i versaler där bokstaven A (eller Ä) byts mot en dalahästar. Vackra traditionsrika vapensköldar byts ut mot vämjeliga tramsloggor.

Dalahästar är kul men hur i all världen tänker till exempel Avesta när de ger sig in i något som fullständigt tar död på det illustrativa kommunvapen som man har. En vacker vapensköld där Dalälven flyter och järn- och kopparmärket framträder som symboler för mineralernas betydelse i bygden. Räcker det inte med att man i Avesta kan stoltsera med en Dalahäst i megaformat. 


Statsheraldikern Henrik Klackenberg vid Riksarkivet är minst sagt skeptisk och tar starkt avstånd från region Dalarnas inititativ. Riksarkivet har, via statsheraldikern och den heraldiske konstnären, ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom rådgivning och framställning av modellritningar.  -Den föreslagna logotypen med dalahästen har dessutom brister som grafisk design, skriver statsheraldiker Henrik Klackenberg i ett brev till Region Dalarna.

Hoppas att respektive kommunstyrelse inser att man måste tänka om.

Jag tänkte att jag på formella grunder skulle kunna uppmana dalkullor och dalmasar att begära laglighetsprövning av regionens direktions beslut. Men eftersom respektive kommun fattar beslut tror jag inte att det är någon framgång.

Däremot ler jag lite när jag läser regionens protokoll. I dessa kan man nämligen läsa att datum för nedtagande av anslag om justerat protokoll sker 14 dagar efter anslagets uppsättande. Detta är fel enligt kommunallagen då det ska vara tre veckor. Av 10 kap. 6 § kommunallagen (1991:900)
framgår att  ett överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

Det vore bättre om kommunalförbundet Region Dalarna lärde sig kommunallagen än höll på med anskrämliga logotyper.

Som nybliven naturaliserad skåning ifrågasätter jag skarpt Region Dalarnas något grandisosa slogan "First Region Sweden".  Så är det möjligen om man kör bil över gränsen från Norge. Men vem gör det . Jag vill på goda grunder hävda att Region Skåne är First Region Sweden. Region Dalarna är legalt sett bara ett kommunalförbund. Men region Skåne är en region.

Region Dalarnas sammanträde den 13 juni 2012
Förbundsordning för Region Dalarna

2012-06-13

Är Sven Ingvars religiöst neutrala?

Jag tillhör dem som inte kritiserar Skolverket för den restriktiva tolkningen man har av vad som är religiös förkunnelse vid skolavslutningar. Jag menar att man kan ha skolavslutningar i kyrkan utan välsignelse och bön. Kyrkorummet talar för sig själv.  Det är skollagens formuleringar som det är fel på och i kombination med kristofobi blir det fel. Därför är det bra att statsrådet Attefall och Kristdemokraterna nu, enligt Kyrkans Tidning, tar initiativ till en översyn.

I julas reagerade jag dock starkt på överreaktioner när det gällde så kallade krubbvisningar i kyrkan. I blogginlägget "Tycker Skolverket att man ska ha skor på sig i moskén" kontaterade jag att dubier kring krubbvisningar kan innebära att skolor får svårt att gå till moskén eller syangogan. Att ta av sig skorna eller att bära huvudbonad är ju de facto ett uttryck för religiös vördnad.

Nu läser jag i Ystads Allehanda att man igår firade en fin skolavslutning i Vanstads kyrka som ligger i Lövestads församling i södra Skåne. Det var en skolavslutning utan "religiösa inslag" och jag är övertygad om att barnen förstod var de befann sig och att de fick en positiv bild av Svenska kyrkan. Man sjöng bland annat den "godkända" psalmen Den blomstertid nu kommer. Men i övrigt var det icke-religiös avslutning.

Eller var det?

Om man är lite religionsfobisk kan man noterar att man sjöng Sven Ingvars-hiten "Sommar, sommar och sol". Sista versen lyder:
När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord då har jag som en magisk hemlighet, en egen liten ramsa med banala små ord som handlar om det bästa jag vet.
"En egen liten ramsa" !!! Det kan ju jämställas med en bön. Om man sedan tänker på att denn fina schlager framfördes frekvent  i Sommarhajk 2007 blir det problematiskt. Programledare i Hajk var ju Bengt Alsterlind och hans far var kyrkoherden Frej Alsterlind i Stora Kils pastorat, Karlstads stift.

Under skolavslutningen citerar rektorn Djungelbokens ord: -Var med nöjd med allt som livet ger, med allting som du kring dig ser.

Det kan nog tolkas religiöst. Och är det verkligen lämpligt att uppmana barn att äta myror. Det är världens käk, smakar dödskönt i kistan. :)

Vill man läsa något tänkvärt och lärorikt om skolavslutningar rekommenderar jag biskop Antje Jackeléns predikan vid prästvigning nu i söndags. Du hittar den på denna länk.


2012-06-06

Nationaldagen versus Annandag pingst


I morse kom ingen tidning i brevlådan. Nationaldagen är ju en sådan där tidningsfri helgdag. Men däremot kom Kyrkans Tidning ut. Eftersom tidningsbärarna är lediga landade tidningen inte i brevlådan. Kyrkans Tidning kommer i normalfallet på torsdagar och man kan undra om e-tidning som publicerades idag är en tyst protest för att Annandga pingt fick vika när Nationaldagen blev helgdag? :)

Man skjuten vid middag på Kungliga Slottet

"Man skottskadad i Sölvesborg vid Sweden Rock" skriver DN. Bakgrunden är att en man under natten skjutits i magen inne i Sölvesborg.

DN brukar vara en seriös tidning men här verkar man ha hittat en redigerare från Hänt Extra. Polisen kommenterar inte om skottdramat har någon koppling till festivalen och festivalens vice vd förnekar samband.

Vi har alltså en helt osaklig rubrik. Ungefär som att skriva "Man skjuten vid middag på Kungliga Slottet" om en snubbe blir skjuten i Vårberg samtidigt som kungen har middag på Kungliga Slottet.

UPDATE: Nu see jag i Blekinge läns Tidning och SvD att den misstänkte gärningsmannen gripits inne på festivalområdet. Men DN uppger inte detta och händelsen har timat en mil från festivalen.

2012-05-19

Expressen döljer sanningen - Var, hur och när?

Igår fällde Malmö tingsrätt chefredaktören, nyhetschefen och en reporter vid Expressen för olika former av vapenbrott. Villkorlig dom i förening med låga bötesbelopp visar att domstolen inte bedömer brotten som särskilt allvarliga. Det är sannolikt att detta ärende kan komma att prövas ända upp i Högsta domstolen.

Bakgrunden var att Expressen, med gott uppsåt, ville visa hur lätt det var att köpa ett vapen i Malmö. Man skickade en reporter till som snabbt lyckades köpa en jugoslaviskCrevena Zsatava 7,65 mm Reportern förvarade därefter vapnet i sin bil och på ett hotellrum innan han småningom lämnade det till polisen.

Att detta är någon stor journalistisk bedrift är tämligen fåfängt av Expressen att påstå och själva upplägget och sanningshalten i reportaget kan på goda grunder ifrågasättas eftersom reporten vid huvudförhandlingen vägrade svara på frågan hur mycket vapnet inhandlats för. Han har heller inte berättat var han köpte vapnet, när det skedde och hur det gick till. Vi kan spekulera helt fritt i hur det gick till. Expressens chefredaktör tror att han gjort en god gärning när han påstår att det nu finns ett vapen mindre på Malmös gator. Alla som har en grundläggande kunskap om att den kriminella världen också lyder under de ekonomiska lagarna om tillgång och efterfrågan vet att han har fel. Tidningens agerande göder gangstrar och ökar inflödet av illegala vapen än mer. Allt bara för att öka upplagan. Journalistisk höjd är bara trams.

Tyvärr verkar pressgrannarna inte kunna se objektivt på detta åtal och den fällande domen. Sydvenskans chefredaktör Daniel Sandström skriver att domen är en skandal. Han försöker sig på en liknelse men misslyckas katastrofalt när han skriver:
Låt oss ta ett exempel: efter bombattentatet i Oslo den 22 juli 2011 har justitieminister Beatrice Ask aviserat att reglerna för inköp av konstgödsel måste ses över. När detta skett vore en vettig journalistisk granskning att de facto beställa en otillåten mängd konstgödsel för att se om det passerar igenom systemet eller stoppas. En sådan granskning är inte mindre relevant efter dagens dom, men kanske mindre sannolik.
Nu är det så att det inte är sannolikt att vi kommer att få regler om "olaga innehav av konstgödsel. Mest sannolikt är en lagstiftning som blir mer administrativ där exempelvis säljaren är skyldig att registrera vem som köper konstgödsel i större kvantiteter. Kanske blir det ett system där endast den som driver jord- eller skogsbruk får göra inköp över en viss volym. Expressen torde kunna övervaka och avslöja missförhållanden vid konstgödselförsäljning utan att åtalas och fällas för brott.

På nyhetsplats låter Sydsvenskan tre "experter" kommentera den fällande domen. Samtliga är publicister och samtliga är kritiska. Den typen av nyhetsrapportering skulle jag vilja kalla tendentiös. Går det inte att hitta någon som vågar säga att det är trams att påstå att det är undersökande journalistik att köpa vapen i Malmö.

Tack Expressen för att ni göder den undre världen.2012-05-18

Expressen ska vara glada att man inte åtalas för arbetmiljöbrott

Expressen försvarar sitt vapenbrott med heroiska ord om undersökande journalistik. Man påstår också förnumstigt att det, efter tidningens illegala vapenköp, finns ett farligt vapen mindre på Malmös gator. Om detta vet man intet. Svaret kan vara att det finns ännu fler vapen. Att främja vapenhandel leder till fler vapen i cirkulation. Om nu tidningen är så rättrådig borde man även kunna berätta för polisen hur man kommit över vapnet men det gör man inte. Att skydda anonyma källor är en sak men att skydda vapenhandlare är mesigt. Tänk om Expressen genom uppsökande journalistik spårar pedofiler och inte sedan medverka till att de lagföres. Skulle detta uppfattas som en insats mot brottsligheten?

Åtalen
Thomas Mattsson är en seriös chefredaktör för Expressen men när han nu åtalats för anstiftan till vapenbrott blir det svårt för honom att rapportera på ett neutralt sätt. Han rör ihop det riktigt ordentligt när det gäller definitionen av vapenbrott och har en fantasifull definition av ansvarig utgivares straffansvar. Dessvärre har inte kollegorna i journalistkåren heller helt lätt att förhålla sig till juridiken och rapportera på ett objektivt sätt. Det är lite knepigt att journalister sprider irrläror om tryckfriheten. Enligt Skånskan berättar journalisten inte ens hur mycket han köpt vapnet för. Ett faktum som till och med kan göra att man kan ifrågasätta att journalisten kommit över vapnet på det sätt han säger.

Köpa vapen är det undersökande journalistik
Bakgrunden är att Expressen, med gott uppsåt, ville visa hur lätt det var att köpa ett vapen i Malmö. Man skickade en reporter till Malmö som snabbt lyckades köpa en jugoslavisk Crevena Zsatava 7,65 mm. Reportern förvarade därefter vapnet i sin bil och på ett hotellrum innan han småningom lämnade det till polisen. Chefredaktör Mattsson åtalas för anstiftan då han på ett redaktionsmöte beslutat om upplägget samt sänt iväg reportern. Även nyhetschefen åtalas för anstiftan då han tagit ställning till köpet när reportern meddelat att han blivit erbjuden att köpa ett vapen.

På sin blogg berömmer Mattsson sitt goda uppsåt och hävdar att det nu finns ett illegalt vapen mindre på Malmös gator. Jag hävdar motsatsen. Tack vare Expressens fantastiska undersökande jorunalistik har illegal vapenhandel främjats. En buse har sålt en pistol. Har den sedan sålts till överpris har det sannolikt medverkat till fler vapenaffärer.

I medias rapportering är kollegan sanningsvittne
När presskollegorna rapporterar om åtalet är chefredaktör Mattsson sanningsvittne. Mattsson säger:
– Våra advokater säger att detta överhuvudtaget inte är brottsligt. Det finns särskilda paragrafer i vapenlagen som stadgar att man inte kan eller behöver åtalas om det är uppenbart att det inte har funnits något uppsåt.
Media förmår inte gå till botten med åklagarens stämningsansökan och den juridiska grunden till åtalet. Ett exempel på detta är Kyrkans Tidnings chefredaktör, Anders Ahlberg, som skriver en initierad artikel om de i Etiopien fängslade svenskarna och Dawit Isaac. I ett stycke konstaterar han att journalister inte står utanför eller över lagen. Ahlberg menar att det är mycket få brott som är godtagbara för att de begås som ett steg i journalistiskt arbete, ens i de solidaste demokratier. Men så undsläpper sig Ahlberg att ta kollegan Mattssons ord för sanning. Ahlberg skriver att uppsåt till brott lär saknas. Men där är Ahlberg ute och cyklar. Enligt 9 kap. 1 § vapenlagen är det vapenbrott att uppsåtligen inneha ett skjutvapen utan att ha rätt till det.

Måhända kan man tycka att det är ursäktligt men det råder inget tvivel att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. Man ville verkligen skaffa en pistol om än för att överlämna den till polisen. Mattssons försvar att uppsåt skulle saknas är alltså trams.

Nu finns dock i vapenlagen en paragraf som möjliggör för åklagaren att underlåta åtal. 9 kap. 7 § vapenlagen stadgar att om någon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till en polismyndighet, får åtal mot denne för olovligt innehav av vapnet eller ammunitionen väckas av åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt. Men media förmår inte gå till botten varför åklagaren funnit att denna regel inte är tillämplig. Regeln infördes 2000 och i proposition 1999/2000:27 uttalas:
Bestämmelsen är inte avsedd att vara liktydig med en permanent vapenamnesti. Det skall alltjämt vara möjligt att väcka åtal när det är motiverat från allmän synpunkt. Ett exempel på ett sådant fall kan vara att en person beslutar sig för att lämna in ett skjutvapen till polisen först i och med att han eller hon riskerar att upptäckas och inlämnandet således inte är frivilligt i egentlig mening. En annan situation när åtal kan vara befogat är när det olaga vapeninnehavet är av allvarligare slag, t.ex. när det avser ett vapen utan lagligt användningsområde.
Här handlar det tvivelsutan om ett vapen utan lagligt användningsområde.

Haveri i tryckfrihetens ansvar
Journalister i allmänhet har goda kunskaper i tryckfrihetslagstiftningen och det är därför lite tråkigt att Mattsson tänjer tryckfriheten in absurdum. Hans skriver:
Eftersom det är utgivaren som, enligt Tryckfrihetsförordningen, är har ensamansvar för vad som publiceras borde en sådan här principdiskussion om journalistiska arbetsmetoder i en domstol kunna föras med endast mig som tilltalad.
Vad Mattsson emellertid missar är att det här inte handlar om tryckfrihetsbrott. Det handlar om ett vanligt brott mot vapenlagen. Det är inte innehållet i tidningen som är brottsligt. Det är vapeninnehavet som utgör brott. En journalist kan inte köra på fyllan för att bevisa hur lite risk det är att åka fast. Det är rattfylleri likväl.

Nu får vi invänta tingsrättens dom. Åklagaren är givetvis inte ute och cyklar.

Expressen ska vara glada att man inte åtalas för arbetsmiljöbrott. Att skicka ut en ung reporter bland vapenhandlare är att utsätta medarbetare för livsfara.

Smolkbokföringen och kristofobin


Det är en namnkunnig och bred skara som på dagens SvD Brännpunkt skriver att den nya folkbokföringen raserar kulturarvet. Bakgrunden är att det väntas en lagrådsremiss från regeringen senare i år där folkbokföring endast ska ske på kommun och fastighet (lägenhet). Skribenterna ser stora problem för forskning och kulturarv eftersom församlingsindelningen använts så flitigt i många sammanhang. Inte minst inom forskning. Skribenterna förordar en ordning där folkbokföring sker på församling (distrikt) så som dessa såg ut 1999. 


Det är en rimlig ordning att man fixerar ordningen som gällde vid en viss tidpunkt. Sedan 2000 är det ju Svenska kyrkan som bestämmer församlingsindelningen. 1900 fanns 2 533 församlingar och förändring under 100 år var marginell. År 1999 fanns 2 527 församlingar. Därefter har församlingar sammanlagts i stor utsträckning. Mellan 1999 och 2010 "försvann" över 1 000 församlingar. 2010 fanns 1 467 församlingar. 


Att folkbokföringsutredningarna varit tendentiösa och inskränkt sig till fiskala myndigheters intressen är uppenbart. I  folkbokföringsutredningens slutbetänkande (SOU 2009:75) finns ett fullständigt absurd argument. Man skriver (sid. 32): 
Att folkbokföringsorten och födelsehemorten i dag utgörs av en församling innebär vissa problem, främst att orterna kan ha kristna namn, vilket undanröjs. 
Problem!!! Hur tänkte man här? Att vi har församlingar som heter Maria Magdalena och Sankt Pauli vet jag. Men det finns även hedniska namn som Odensvi, Torshälla och Västra Frölunda. Vissa namn kanske uppfattas stötande som Sexdrega församling i Svenljunga kommun. Svenljunga kommuns namn kanske också är knepigt då det kan tydas alltför nationalistiskt. Om man nu vill slippa kristna namn i folkbokföringen får man givetvis problem med Staffanstorp och Eskilstuna.

2012-05-16

Kvadratkilometer nej tack

För en tid sedan noterade jag att media allt oftare anger vindhastighet i kilometer i timmen i stället för meter per sekund vilket är den enhet som TT-språket anger.

Nu på morgonen läser jag i Svenska Dagbladet att britterna är indignerade över att utlänningar i allt större utsträckning köper landarealer som en investering. Man exemplifierar med en dansk som köp t120 000 acre (motsvarar ungefär 485 kvadratkilometer). Det är möjligen för att det är lättare att omvandla acre till kvadratkilometer som skribenten använder den måttenheten. Men i normalfallet anges för landarealer. Kvadratkilometer är förvisso en SI-enhet men används snarare för att mäta storleken på länder, hav och så vidare. 


485 kvadratkilometer är väldigt mycket. Det motsvarar 48 500 hektar. Trolle Ljungby är till exempel med sina 12 000 hektar ett av Sveriges största gods. 48 500 hektar är alltså en duktigt stor jordegendom och nog kan man förstå tveksamheten hos britterna. 2012-05-11

Eko i simhallar

Jag noterar i Skånska Dagbladet att Sjöbo ska få ett nytt bad för 115 miljoner. Tre bassänger planeras och simhallen blir ekoanpassad.

Ekoanpassad!!! Det är bra att man jobbar med akustiken. Simhallar med stojiga barn ger ofta buller som förvärras av ekot. :)

2012-05-05

Präst i Romersk-katolska kyrkan


Romersk-katolska kyrkan har svårt att rekrytera präster och detta är särskilt påtagligt i Europa. I Spanien, som har knappt 23 000 präster ger man sig nu ut i en kampanj för att locka kandidater. 76 procent av spanjorerna definierar sig som katoliker och 15 procent av dem går i mässan regelbundet.

I en YouTubefilm framträder en mängd präster med korta budskap i stil med "Jag lovar inte att du alltid lyckas. Jag lovar att ditt arbete bär frukt". Det är effektfullt.

De flesta inser nog att kravet på celibat är bland de största hindren för unga män att bli präst i Romersk-katolska kyrkan. Givetvis har kyrkan också byggt in vissa kompetensförsörjningsproblem när man utesluter att kvinnor kan ha en kallelse att bli präst.
En sanning saknas bland filmens vittnesmål: -Jag lovar dig inte att du inte blir förälskad i en man eller kvinna. Jag lovar dig att du inte får uttrycka det och inte leva med den personen. 
The Independent berättade 2009 att nästan hälften av de spanska församlingarna saknade präst.

http://www.teprometounavidaapasionante.com/

The Telegraph, Spain's Catholic Church launches recruitment drive


Kyrkans Tidning

2012-04-25

Jag väljer Taxi Stockholm

Svenskan har idag en artikel om Transportstyrelsen slopade krav att taxichaufförer i Stockholm ska ha lokalkännedom. Egendomligt tycker jag och lite skumt med chaufförer som förlitar sig på GPS.

I artikeln intervjuar man fem förare på Klarabergsviadukten. Två kommer från Taxi Stockholm och de är båda snyggt klädda liksom en droskförare från Taxikurir. En taxichaffis från 020 har kepa och skogshuggarkläder och en friåkare ser ut ungefär som jag.

Men Taxi Stockholms Peter Hävren, 51 år, kommer idag att behöva köpa Svenska Dagbladet för att inte bli utskrattad på jobbet. Honom har jag åkt med några gånger och han är en bra taxichaufför värd dricks. Men på webben drar Svenskan ner honom i gruppen desoirenterade taxichaufförer. Under den feta rubriken "Hittar du till Banergatan?" svarar Peter:
-Japp, man får tänka på att det är avstängt på Centralbron men sen fortsätter man mot Folkungagatan och Ersta sjukhus.
Det blir en nätt omväg på sex kilometer men färden till Östermalm kommer att bjuda på underbara vyer på Södermalm. Men tittar man noga ser man att Peter svara klockrent på frågan om han hittar till Per Anders Fogelströms terass. I den tryckta editionen av tidningen står det tydligt att man frågar på adressen Per Anders Fogelströms terass som nog i realiteteten är betydligt svårare än Banérgatan. En adress 020-killen inte verkar kunna eftersom han förlitar sig på GPS:en.

Själv har jag koll på Per Anders Fogelströms terass, den finaste pärlan i Stockholm,  eftersom jag minns var på Fjällgatan han bodde.

Jag väljer Taxi Stockholm. Oftast bästa garantin att chauffören kör som jag själv skulle göra, förarna som lär mig smitvägarna och bilarna som är fräschast.

2012-04-20

Stockholms län och övriga världen

I mars i år kritiserade JO polismyndigheten i Stockholm och en polisinspektör efter det att Söderortspolisen i ett varingsutskick till personer som är engagerade i Grannsamverkan varit lite väl detaljerade och svepande kring uppgifter om personer som misstänkts för bostadsinbrott. Justitieombudsmannen skrev:
Sydamerikaner - i första hand från Chile. Flera tips om att garanter som hushållar med rum och mat har tagit hit hitresta "turister" för att begå bostadsinbrott. 
Rumäner - den senaste tiden har det i olika sammanhang dykt upp anmärkningsvärt många personer med rumänskt påbrå och som kan misstänkas för diverse tillgreppsbrott, bl.a. bostadsinbrott. OBS! grupper om både kvinnor och män gripna (och sedermera släppta) för förberedelse till inbrott. 
Litauer - det finns även tips och iakttagelser om att hitresta personer från Litauen just nu begår flitigt med tillgreppsbrott.
Extra vaksamhet på bilar med litauiska registreringsnummer.  
JO konstaterade i sitt beslut att texterna var  fördomsfulla även om de grundades på underrättelseinformation och sådant som framkommit vid förundersökningar.  JO menade att uttalanden på en myndighets vägnar måste göras med respekt för alla människors lika värde (jfr 1 kap. 2 § regeringsformen). JO skrev vidare att det fanns  skäl att erinra om 4 kap. 1 § polisförordningen, där det föreskrivs att anställda inom polisen ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning.

Mot bakgrund av JO:s kritik kan man inte annat än le åt det uttryckssätt polismyndigheten idag använder då man berättar om hur särskilda satsningar mot inbrott i Stockholm gett effekt. Man skriver i sitt pressmeddelande bland annat:
Sedan insatsen startade har totalt 55 personer gripits i länet . 17 av de 55 gripna ingår i den krets som identifierats som särskilt brottsbenägna och är föremål för vårt arbete. 15 av de övriga gripna är boende i länet. 23 kommer från olika delar av världen utanför länet.
Vad skriver de? 23 kommer från olika delar av världen utanför länet. SIC!!!

Det är inte helt bra att polisen blir orolig att lämna ut fakta och gör sådana här egendomliga omskrivningar. Man borde givetvis ha tagit bort dessa uppgifter som egentligen är rätt ointressanta. Nu sitter vi alla och funderar på om de 23 bovarna kommer från Trosa, Hudiksvall, Saint Tropez eller Bahrain. De var i alla fall inte folkbokförda på Banérgatan eller Svennebygränd.

I själva verket ska vi glädjas över att polisen är framgångsrika och att tjuvar kan lagföras.En lika lustig text hittar jag i Sydsvenskan som rapporterar om några underåriga tjejer som rykt ihop i centrala Malmö under eftermiddagen.  Några av kombattanter har misshandlats. Tidningen skriver:
Enligt polisen handlade bråket om att flickorna kallade varandra olika invektiv.
Väl medveten om att flickorna gått i Björklunds kunskapsskola undrar jag hur de skulle svara på frågan:
-Vilka invektiv hörde du?

2012-04-11

Huligansymboler i AIK:s och Gefle IF:s klubbmärken

Idag lämnar förre landshövdingen Björn Eriksson över sitt första delbetänkande i rollen som regeringens nationella samordnare mot huliganism.  Vi får hoppas att han kommer med en massa bra förslag för att bekämpa detta dårskap.

Man ska inte skoja om huliganer men när jag igår läste om hur Real Madrid förändrat sitt klubbmärke slog det mig att flera allsvenska klubbar, utan att veta om det, i sina klubbmärken har symboler som verkligen står för huliganism.

Låt oss börja med Real Madrid. Den anrika spanska klubben, ska enligt Dagen, ha plockat bort det lilla kors som kröner kronan i lagets klubbmärke. Bakgrunden är att man är inblandad i ett stort ekonomiskt projekt i Förenade Arabemiraten där en en resort i klubbens namn ska byggas. Uppenbarligen var man lite orolig att korset skulle väcka anstöt i den muslimska världen.

Och så detta med allsvenska klubbars klubbmärken. AIK och Gefle IF har båda så kallade murkronor i sina emblem. Murkronan är symbol för städer. Men bakgrunden till denna symbol i heraldiken är lite huliganinfluerad. Murkronan var ursprungligen ett förtjänsttecken som fästes på den romerske soldat som först tog sig över stadsmuren vid ett miltärt anfall. Möjligen kan det jämföras med att ta sig förbi kravallstaket och över staket in till fotbollsplanen.

DN Debatt, Björn Eriksson, Registrera alla svenska huliganer
SvD

2012-03-31

Polisen ska inte twittra

Polisens närvaro i sociala medier väcker frågor. Man verkar okritiskt tycka att närvaron är alltigenom positiv. De polistaktiska analyserna verkar lysa med sin frånvaro. Som jämförelse kan nämnas att man inte kan sms:a till 112. Det kanske de flesta tycker vore bra men nackdelarna har bedömts överväga och endast den som är registrerad (hörselskadad motsvarande) kan sms:a SOS 112.

@YB_Sodermalm
Svenska Dagbladet uppmärksammar idag att twitterkonton och Facebooksidor dyker upp som svampar ur jorden inom polisen. Givetvis är det sanktionerat av polisledningen med de goda amibitionerna att öka allmänhetens insyn i och förståelse för polisens verksamhet. Så långt allt gott.

Journalisters etik och självmord
I spelreglerna för press, radio och TV vilka uttalar journalisternas press- och yrkesetik uttalas att man ska iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. Bakgrunden till denna bestämmelse är också att exponering av självmord kan öka benägenhet hos andra att ta sig av daga. När media rapporterar om människor som hittas döda i Riddarfjärden spekulerar man inte i om det är en olycka eller livsleda som ligger bakom händelsen även om det ofta finns en sann historia att berätta. Likaså är media försiktiga med att publicera initierade fakta om personer som försvinner. När polisen närvarar på twitter blir man en aktör i media. Man börjar spela på en annan planhalva och det är relevant att ställa frågan hur den polistaktiska analysen ser ut och om man gjort en riskbedömning av riskerna för att bryta mot tystnadsplikten.

Suiciddramat och polisen närvaro på twitter
Själv har jag upplevt polisens twitttrande och Facebookande som positivt till för några veckor sedan då ett suiciddrama utspelade sig på twitter. Jag följde inte denna händelse live men tittade samma kväll igenom twitterflödena och blir minst sagt förvånad när jag nu läser att det twittrande yttre befälet på Södermalm ( @YB_Sodermalm ), inspektör Viktor Adolphson, lyfter fram denna händelse som att twitter kan vara ett hjälpmedel i aktuta lägen.

I min enfald har jag trott att polistaktik är något som utvecklas över tiden och att man noga utvärderar och justerar ny taktik. Men när det gäller sociala medier som del i polistaktiken verkar det precis tvärtom. Entusiastiska polismän får med sina chefer och experimenterar hej vilt. Det mesta blir rätt men man verkar inte vara medveten hur fel det kan bli.

Händelsen
Saken var att en ganska namnkunnig och välkänd person med många followers på sin twitter uttalar oro och tecken på depressiv episod. Småningom går twittrandet över i uttryckliga självmordstankar för att slutligen bli ett anrop till @YB_Sodermalm med besked om vilket rum på ett stockholmshotell personen befinner sig. Dramat slutar med att den suicidbenägne personen får hjälp.

Funkade verkligen twitter
Även om inspektör Adolphson påpekar att man i en nödsituation inte ska kontakta polisen via twitter utan via 112 är det uppenbart att de klickade rejält här. Av artikeln framgår att det endast var en person (läs follower) som kontaktade polisen. Man får hoppas att den personen ringde 112 och inte körde twitter. I denna situation borde fler ha ringt polisen som genast hade kunnat undersöka var den suicidbenägne personen befann sig.

Nu fick denna historia uppmärksamhet i twittervärlden. Utgången var efter omständigheterna lycklig men kvar finns en person med en svår diagnos där uppmärksamheten kring depressionen inte kanske är helt positiv i den medicinska behandlingen. Kvar finns också närstående som får en exponering som kanske inte gör situationen lättare.

Ingen skugga över hur polisen hanterade den akuta situationen. Det var föredömligt. Men twittrande har risker. Kanske är det inte så bra att ett yttre befäl på kungliga Södermalm veckan efter försöker sig på en föreläsning om förtalsbrottet där bland annat den självmordsbenägna personen adresseras. Twitter är inte platsen att berätta om komplicerade brottsrekvisit och handlar det om förtal via twitter kanske det är åklagarens sak att göra bedömningar.

Twittrande kan ge falsk trygghet
Men värst av allt. Allmänheten invaggas i den falska tryggheten att Yttre befälet på Södermalm alltid är beredd att ingripa genom närvaron på twitter. Nog borde man reflektera mer över polistaktik när man ger sig ut på twitter och Facebook. Det finns tusentals polistwitterkonton i världen men de allra flesta av dem inbjuder inte till dialog. De är "bara" en del i polisens professionella informationshantering.

Jag minns hur polisassistenten Claes Cassel var den första informatören hos polisen. Han hittade rätt. Nu har polisen många kompetenta specialutbildade poliser som fungerar som informationsbefäl. Kanske blir det lika lyckat med twitter. Men experimentera inte med detta och utgå inte ifrån att närvaro på sociala medier per definition är bra.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

2012-03-29

Felaktigt uttryck herr exminister

Det är lite sorgligt att Tolgfors avgår men han känns uppriktig när han talar om sig själv och sin familj. Även om jag inte gillar att han hämtar en scen där han tar emot stupade soldater på Ärna och beskriver det som det svåraste i jobbet. Det är givetvis ett ögonblick där försvarsministern ska finnas närvarande och delta i sorgen. Men i den stunden ska departementschefen vara en empatisk klippa. Någon som hjälper anhöriga att bära sorgen. Inte någon som vacklar i den ofattbara sorgen och katastrofen. Tvivelsutan är det tufft att vara statsråd och sannolikt är det få som orkar med den gigantiska arbetsinsatsen i förening med pressen och svårigheten i uppdraget.

Jag vågar mig ändå på att vara lite petimäter när det gäller Tolgfors och Reinfeldts presskonferens. Det var inövade och retoriska repliker som Reinfeldt och Tolgfors levererade. Ordval som vädjade till känslor, snygga bryggor mellan olika ämnen och uppräkningar 1, 2 och 3.

Men svenskläraren hade satt "kont" i marginalen. Tolgfors gjorde sig nämligen skyldig till en så kallad kontamination; det vill säga sammanblandning av två uttryck. Eller kanske en oäkta kontamination. Ett felaktigt använt uttryck. Tolgfors sa nämligen:
De sista veckornas mediauppmärksamhet blev droppen som urholkade stenen, om uttrycket tillåts
Men dessvärre tillåts inte uttrycket. Tolgfors menade nog att mediauppmärksamheten blev droppen som fick bägaren att svämma över. En droppe som urholkar stenen droppar under en lång tid. Det är samma droppe hela tiden. Om det var mediauppmärksamheten som fick droppen att urholka stenen var det inga andra orsaker än detta till avgången.

Var detta spontant var det bra. Men var användandet av uttrycket planerat var det knepigt.

2012-03-27

Vem vill flyga det flygplanet

SvD fångar upp en fullständig pseudonyhet när man skriver att den norska black metalprofilen Øysten Aarseth (1968-1993) kan komma att ge namn till ett av flygplanen i Norwegians flotta. Detta då Aarseth just nu leder en omröstning där flygbolaget vill få fram nya hjältar. Ett namn som ska komplettera flygplan som uppkallats efter exempelvis Henrik Ibsen, Roald Amundsen och Thor Heyerdahl. Som svensk blir man glad när man flyga med kärror namngivna efter Garbo, Linné och Celsius.

Nu är dock Aarseth inte en gosse som sjöng i kyrkokören direkt. Han var en djävulsdyrkare som var duktig på att uttrycka hat mot mänskligheten. Skrönorna om honom är många. Bland annat att en bandmedlem tog livet av sig. I stället för att ringa polisen lär Aarseth ha köpt en kamera, dokumenterat det hela och tagit benbitar som souvenier. Jag tvivlar.

Men att Aarseth skulle få ge namn till ett flygplan tvivlar jag på. Om Svenskan läst Verdens Gang skulle man ha kunnat vederlägga att så inte är fallet. Norwegians informationschef säger:
Når nominasjonsprosessen avsluttes 28. mars, skal Norwegian gå gjennom kandidatene for å vurdere om de innfrir selskapets krav.
Da blir det gjort en faglig vurdering, og vi har visse krav som må fylles. Personen skal være et ikon som selskapet og det norske folk kan se opp til og identifisere seg med, og vedkommende skal ha utfordret i sin samtid, sier Sandaker-Nielsen. I tillegg må familie og etterkommere av personen samtykke til at personen kan brukes på Norwegians haleror
Haleror betyder nog stjärtfena.