2011-01-31

Det är inte lätt med vägskyltar

I helgen åkte jag på 26:an mellan Skövde och Falköping. Där passerade jag i rara tunnel som byggts för att ge stridsvagnar på övningsfältet fri passage. Vid infarten till den 560 meter långa trågtunneln ser jag en egendomlig vägskyltning:
Stoppförbud med en tilläggstavla som anger "Gäller ej utryckningsfordon".

Vad i all världen betyder detta egentligen?

Enligt 1 kap 7 § i Trafikförordningen gäller att förare av utryckningsfordon i trängande fall, med iakttagande av särskild försiktighet, får underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Det innebär att ett utryckningsfordon kan ställas upp där det råder stoppförbud.

Om man nu har en tilläggstavla om undantag för utryckningsfordon vid stoppförbud torde den innebära att ett utryckningsfordon får stannas där utan att "trängande fall" föreligger. Det verkar ganska korkat.


Täbys kommunalråd är värt 72 000 kr i månaden men ska inte skylla på någon annan

Att ett kommunalråd i Täby ska få ett arvode på över 72 000 kronor tycker jag inte är något att ha synpunkter på. Det kan säkert vara rimligt. Men tyvärr är kommunstyrelsen i Täby ute och cyklar ordentligt när man skriver sitt pressmeddelande.
Bakgrunden är att Täby kommun tvingas göra om beredningen av sina nya politikerarvoden. Detta eftersom sju av elva ledamöter i kommunstyrelsen var jäviga när man fattade sitt beslut med förslag till höjda ersättningar till hel- eller deltidsarvoderade politiker.

I sitt pressmeddelande den 7 januari skrev man:
Det har i efterhand konstaterats att det vid beredningen av ärendet i kommunstyrelsen den 6 december begicks ett formfel av kommunens kansli, nämligen att de förtroendevalda inte upplystes om att jäv förelåg.
Det är helt uppåt väggarna att skriva så och visar att man inte förstått någonting. Naturligtvis är det inte kommunstyrelsens kansli som begått något formfel. Det är kommunstyrelsens ledamöter själva som ansvarar för sina beslut. Givetvis ska kommunjuristen påminna ledamöterna men samtidigt är det grundläggande att just arvoden som specifikt gäller en särskild förtroendevald innebär jäv. Det borde de ha tänkt på. Eller har de inte gått kursen?

När man skyller på någon annan är det är att ett klassiskt sätt att visa att man inte tar ansvar för sina fel. Den som är jävig ska själv anmäla sitt eventuella jäv. Punkt slut.

Så farligt är det inte att begå ett formfel. 72 000 kronor för ett kvalificerat kommunalråd tycker jag inte är något problem. Men nog borde man kunna stå för sina små fel.

DN,

2011-01-26

Det är väl inget fel på IKEA

Jag såg SVT Uppdrag Gransknings program om IKEA:s komplicerade ägarstruktur. Redaktionen menar att man i reportaget avslöjar att omkring 100 miljarder finns undangömda i en hemlig stiftelse i skatteparadiset Liechtenstein.

Detta må vara ett avslöjande men få är väl de som trott att IKEA är ett svenskt företag, vad detta nu skulle innebära, och att Kamprad är en stor filantrop. Uppdrag Granskning brukar kunna avslöja uppseendeväckande saker men så gör man inte denna gång.

Visst vore det bra om Kamprad kunde bidra lite mer till statskassan men sanningen är att nog att alla svenskar har enorm nytta och glädje av IKEA. Detta oavsett om de trollar bort en massa pengar genom avancerad skatteplanering. IKEA gör sig knappast skyldig till några brott och att Kamprad uttrycker sig som han gör är inget att yvas över. Han är ju en vandrande marknadsförare och snackgubbe. En hästhandlare i en entreprenörs kläder.

När IKEA skapar bilden av Sverige ute i världen drar vi svenskar nytta av detta oavsett var huvudkontoret ligger och var beskattning sker. Massor av människor får jobb, bilden av Sverige blir positivare och en massa människor blir glada över att för en billig slant handla hyggliga möbler.

Att de svenska IKEA-bolagen under den senaste tioårsperioden betalat cirka 600 miljoner kronor i genomsnitt i bolagsskatt varje år är inte heller helt fel.

2011-01-17

Jag får be Naturskyddsföreningen om ursäkt

Den 2 januari förra året skrev jag ett blogginlägg med rubriken "Naturskyddsföreningen blir rättshaverister". Detta apropå att Naturskyddsföreningen vid förra året licensjakt anmälde densamma till EU-kommissionen. Jag skrev:
Enligt art- och habitatsdirektivet kan undantag för fredning av en hotad art göras om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Ytterligare förutsättningar är att undantaget tillämpas under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning. Undantaget får enbart röra vissa exemplar av arten i en begränsad mängd, som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna (I Sverige Naturvårdsverket).

Det är precis vad Naturvårdsverket gjort när man belutat om licensjakt efter varg 2010 (beslutet). Följer man Statens Veterinärmedicinska Anstalts uppdaterade information om licensjakten kan man nog konstatera att jakten är väldigt organiserad. Vidare är det viktigt att notera att licensjakt inte får ske i det så kallade Galvenreviret i Gävleborgs län där det finns en invandrad varg, och avkomlingar till den så kallade Pessinskivargen som invandrade från Ryssland/Finland 2006/07.

Frågan är avgjord av EG domstolen genom målet C-342/05. EG-domstolen kom i sitt avgörande fram till att det inte stred mot Art- och habitatdirektivets artikel 16 att tillåta viss jakt trots att arten inte hade uppnått gynnsam bevarandestatus.Ärendet gällde viss jakt på varg utanför renbetesområdet i Finland.
Nu kan jag konstatera att jag antagligen hade fel i min iver att rättfärdiga rovdjurspolitiken. SvD skriver att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik nu överväger att dra Sverige inför EU-domstolen för fördragsbrott.

Det är bara att be Naturskyddsföreningen om ursäkt. Även om deras anmälan 2010 inte resulterade i att kommissionen drog ärendet inför domstol så kan det ha funnits fog för deras kritik mot regeringen. Kommissionär Potocniks uttalanden tyder på det. Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik svarade på min blogg. Det var bra. Han hade kanske rätt och jag fel.

Efter detta års licensjakt är det läge att kontrollera om man nått det övergripande målet - det vill säga att öka acceptansen för rovdjurspolitiken. Efter årets jakt, där man knäppt flera alfahannar, är jag till skillnad från förra året benägen att tro att regeringen misslyckats.

Jag noterar att DN inte riktigt förstår vad som nu kommer att ske. Tidningen har den något spekulativa rubriken "EU brottsanmäler svensk vargjakt". Det låter ungefär som att landsbygdsminister Eskil Erlandsson skulle hamna i fängelse på straffrättsliga grunder. Att ett land döms för fördragsbrott är något helt annat.

2011-01-15

Tidningar i iPad eller gamla tidningar


Jag har nu under en månad läst Sydsvenskan och Svenskan i iPad. Det är svårt att avgöra om iPad-versionerna kommer att kunna ersätta papperseditionerna. Kanske är det bättre att läsa Norrköpingskuriren från 1859 i stället. Norrköpingskuriren utgavs 1858-1862 och var en konkurrent till Sveriges idag äldsta dagstidning - Norrköpings Tidningar (grundades 1758 med namnet Norrköpings Weko-Tidningar). Lördagen den 15 januari 1859 skrev man:
Tidningen ska i första rummet söka att så hastigt och fullständigt som möjligt meddela händelser inom och utom landet. För detta ändamål hafva korrespondenter vunnit såväl i hufvudstaden som äfven på ett par viktigare platser i utlandet, hvarjemte märkligare underrättelse komma att genom telegraf.
Det är bra att det finns korrespondenter i huvudstaden och det är roligt att läsa gamla tidningar.


Bloggar om ,

2011-01-10

Rätt klädsel inför skranket

Jag läser att strulputten, förre AIK-stjärnan Dulee Jonsson, fällts i hovrätten för köp och försök till köp av sexuell tjänst. I Aftonbladet och på TV4 syns Jonsson på bilder från en förhandling i tingsrätten. Där är han klädd i AIK:s träningsoverall. Så otroligt omdömeslöst och sorgligt. Inte konstigt att AIK i december bröt kontraktet.

Om man inte tar av sig mössan i domstolen brukar rättens ordförande påminna. Men att inte ha på sig AIK-dressen får man nog själv tänka ut.

SvD

2011-01-09

Tea Party Violence och militär terminologi i politiken


Det må vara olämpligt av Sarah Palin att märka ut politiska motståndare genom en karta där motståndarna markeras med ett hålkors. Men att som Expressen och Aftonbladet insinuera att Palin skulle ha en dödslista är osakligt. Militär terminologi har alltid använts i det politiska spårket. Nu har dock Palin tagit bort sin olämpliga karta. Däremot finns det skäl att föra debatt om hatfylld retorik. Olof Palme och Torbjörn Fälldin utsattes för sådan. Och det finns tendenser till sådant hat riktat mot Lars Ohly. Man bör besinna sig när man talar om politiker som man inte sympatiserar med.

I svensk media har den republikanske vicepresidentkandidaten Sarah Palin alltid framställts som hin onde själv. Det blir liksom lättast så. Allt ska vara svart eller vitt. Men frågan är om inte Aftonbladet och Expressen idag går över gränsen. Aftonbladet sätter rubriken "Är på Palins dödskarta" och Expressen är ännu mer osmaklig då man väljer att använda begreppet "dödslista". Bakgrunden är den tragiska massakern i Arizona där den demokratiske kongressledamoten Gabrielle Giffords skadats svårt och sex människor mördats vid ett politiskt möte i ett köpcentrum.

Sarah Palin är en förgrundsgestalt i den ultrakonservativa Tea Partyörelsen som bland annat kritiserar president Obamas sjukvårdsreform. Man må ha synpunkter på henne men att peka påstå att Palin skulle önska livet ur alla motståndare bara för att hon på kampanjsida på Facebook använder en karta över USA med namn på politiska motståndare och där platserna symboliseras med hårkors. Ett sådant hårkors som syns i ett kikarsikte.

Nu kan man tycka att sådana symboler är olämpliga och insinuerar på avrättning men i ett land där många ser rätten att bära vapen som en medborgerlig rättighet är symbolvärdet annat. För den som lever i dataspelvärlden har inte heller hårkorset denna dramatiska laddning. Hårkorset används även i många datorprogram som markör.

Militär terminologi har sedan långa tider använts i politiken. Så är det även i Sverige om än kanske i så stor utsträkning som i USA. Den ansedda amerikanska journalisten i kolumnisten i Washington Post, Howard Kurtz skriver:
Let's be honest: Journalists often use military terminology in describing campaigns. We talk about the air war, the bombshells, targeting politicians, knocking them off, candidates returning fire or being out of ammunition. So we shouldn't act shocked when politicians do the same thing. Obviously, Palin should have used dots or asterisks on her map. But does anyone seriously believe she was trying to incite violence?
Svenska Dagbladet är något mer försiktiga och använder begreppet ""sikta-på" lista".

2011-01-04

Gulliga myndigheter lyssnar på Facebookgrupper


Remissrundorna är ett väsentligt inslag i svensk besluts- och lagstiftningsprocess. Nu läser jag i SvD att Post- och Telestyrelsen, PTS, haft en remiss ute angående förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen. PTS föreslår bland annat att riktnumren försvinner, att skillnaden mellan fast och mobil telefoni upphör samt att det ska bli möjligt att ta med sig telefonnumret vid semester eller flytt.

Jag noterar att man, förutom operatörerna, haft 25 myndigheter och organisationer på sin sändlista. Men det blir nästan lite gulligt när PTS redovisar de inkomna yttrandena. Här finns bland annat ett remissyttrande från Facebookgruppen - "Slopa riktnumren i Sverige".

Fast givetvis är det bra att PTS lyssnar till och redovisar privatpersoners åsikter.

PTS - Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan - 6 olika förändringsalternativ

Nej tåget är inte bortforslat

"Skadat tåg i Malmö bortforslat" skriver TT i ett telegram. Men riktigt så är det inte. Läser man lite noggrannare ser man att det skadade tåget har transporterats tillbaka inne vid spår sju i övre ankomsthallen. Svaret på gåtan finner man i Sydsvenskan i Skånska Dagbladet som anger bärgningen av det kraschade tåget avbröts tidigt i morse. Den vagn som användes för att baxa bort olyckståget spårade ur och blockerade all tågtrafik.

Nu gäller det att ta nya tag.

Knut i knut om knut

Jag ser i Sydsvenskan att man använder det gamla trevliga uttrycket "knut i knut". Man skriver om en brand i en miljöstation som ligger "knut i knut" med brandstationen på Kungsgatan i Malmö. Det är ett bättre uttryck än "vägg i vägg" eftersom "knut i knut" eller "knut om knut" även kan beteckna något som ligger i den omedelbara närheten.
Det finns i Sverige 15 personer som har efternamnet Knut. 48 kvinnor och 16022 män har förnamnet Knut.

Knut satt vid en knut och skulle knyta en knut, då kom Knut som bor knut i knut med Knut förbi och frågade Knut, "vad gör du Knut?". "Jag ska knyta en knut Knut", sa Knut och så knöt Knut knuten