2011-01-17

Jag får be Naturskyddsföreningen om ursäkt

Den 2 januari förra året skrev jag ett blogginlägg med rubriken "Naturskyddsföreningen blir rättshaverister". Detta apropå att Naturskyddsföreningen vid förra året licensjakt anmälde densamma till EU-kommissionen. Jag skrev:
Enligt art- och habitatsdirektivet kan undantag för fredning av en hotad art göras om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Ytterligare förutsättningar är att undantaget tillämpas under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning. Undantaget får enbart röra vissa exemplar av arten i en begränsad mängd, som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna (I Sverige Naturvårdsverket).

Det är precis vad Naturvårdsverket gjort när man belutat om licensjakt efter varg 2010 (beslutet). Följer man Statens Veterinärmedicinska Anstalts uppdaterade information om licensjakten kan man nog konstatera att jakten är väldigt organiserad. Vidare är det viktigt att notera att licensjakt inte får ske i det så kallade Galvenreviret i Gävleborgs län där det finns en invandrad varg, och avkomlingar till den så kallade Pessinskivargen som invandrade från Ryssland/Finland 2006/07.

Frågan är avgjord av EG domstolen genom målet C-342/05. EG-domstolen kom i sitt avgörande fram till att det inte stred mot Art- och habitatdirektivets artikel 16 att tillåta viss jakt trots att arten inte hade uppnått gynnsam bevarandestatus.Ärendet gällde viss jakt på varg utanför renbetesområdet i Finland.
Nu kan jag konstatera att jag antagligen hade fel i min iver att rättfärdiga rovdjurspolitiken. SvD skriver att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik nu överväger att dra Sverige inför EU-domstolen för fördragsbrott.

Det är bara att be Naturskyddsföreningen om ursäkt. Även om deras anmälan 2010 inte resulterade i att kommissionen drog ärendet inför domstol så kan det ha funnits fog för deras kritik mot regeringen. Kommissionär Potocniks uttalanden tyder på det. Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik svarade på min blogg. Det var bra. Han hade kanske rätt och jag fel.

Efter detta års licensjakt är det läge att kontrollera om man nått det övergripande målet - det vill säga att öka acceptansen för rovdjurspolitiken. Efter årets jakt, där man knäppt flera alfahannar, är jag till skillnad från förra året benägen att tro att regeringen misslyckats.

Jag noterar att DN inte riktigt förstår vad som nu kommer att ske. Tidningen har den något spekulativa rubriken "EU brottsanmäler svensk vargjakt". Det låter ungefär som att landsbygdsminister Eskil Erlandsson skulle hamna i fängelse på straffrättsliga grunder. Att ett land döms för fördragsbrott är något helt annat.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ingen är bättre än att man inte kan ändra sig. Jag är glad att se att det inte bara finns hårdnackade vargmotståndare som inte kan omvärdera sina tankar. Tack för inlägget :)