2007-10-11

Flitiga riksdagsledamöter om Svenska kyrkan

Riksdagsledamöterna har vid detta Riksmöte varit flitiga i att motionera om ämnen som berör Svenska kyrkan. Jag räknar till 17 motioner som direkt handlar om Svenska kyrkan.

Många motionärer är gamla bekanta som återkommer i sina favoritämnen.

Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten
Moderaten Marietta de Pourbaix-Lundin från Haninge återkommer med sitt krav att huvudmannaskapet för begravningsverksamheten inte ska ligga på Svenska kyrkan. Hon menar att Konstitutionsutskottets motivering att regeringen noga följer utvecklingen inte är tillräcklig. de Pourbaix-Lundin får sällskap av andra motionärer i ämnet som till exempel folkpartisten Birgitta Ohlsson som skriver om vad hon kallar Svenska kyrkans begravningsmonopol. Konstitutionsutskottet skrev i sitt betänkande betänkande 2006/07:KU13

Utskottet vidhåller sina tidigare ställningstaganden när det gäller huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Utskottet vill därvid liksom tidigare hänvisa till att Svenska kyrkans huvudmannaskap för begravningsväsendet är en del i den stat–kyrka-reform som genomfördes år 2000 efter decennier av utredningsarbete. Flera åtgärder vidtogs för att värna om intressena hos de allt större grupper i samhället som inte tillhör Svenska kyrkan. Bland annat inrättades särskilda ombud, vars verksamhet granskats av Riksrevisionen. Mot bakgrund av innehållet i Riksrevisionens rapport och med hänsyn till vikten av att skydda dessa stora gruppers intressen kan det enligt utskottets mening förutsättas att regeringen noga följer utvecklingen.


Socialdemokraten Laila Bjurling anser att begravningsavgiften, som ju fastställs av kyrkan för de kyrkotillhöriga och av Kammarkollegiet för de icke tillhöriga, bör vara på samma nivå i respektive kommun. Moderaterna Ulf Sjösten och Jan Ericson tycker inte att det är rimligt att individer som har annan religion betalar begravningsavgift eftersom de ofta gravsätts på egna begrvningsplatser. Vad Sjösten och Ericsson missat är att huvudmannen för begravningsverksamheten ska tillhandahålla begravningsplatser för olika trosbekännare och dessa kostnader hamnar givetvis på begravningsavgiften. På många kyrkogårdar finns muslimska gravkvarter och i exempelvis Stockholm får Mosaiska församlingen bidrag för att sköta sin begravningsplats.

Svenska kyrkans affärsmässiga verksamhet
En annan riksdagsledamot som är inne på Svenska kyrkan är justitieministerns ersättare i riksdagen, Margareta Cederfelt, som oroar sig för Svenska kyrkans affärsverksamhet. Med utgångspunkt i den kyrkoantikvariska ersättningen påstår Cederfelt att många församlingar "trots det statliga stödet" har svårt med ekonomin. Detta menar hon har fått en del församlingar att leta efter andra alternativa och kreativa intäktskällor.

Detta är nog enligt min mening en kraftig överdrift. Kyrkan får ett relativt blygsamt statligt bidrag som stöd för det överkostander det innebär att förvalta ett kulturarv. Det är pengar som är destinerade till vissa projekt. Kyrkan finansierar sin verksamhet med de kyrktillhörigas avgifter och det är illavarlsande när en riksdagsledamot antyder att Svenska kyrkans församlingar skulle subventionera kommersiella tjänster med hjälp av ett särskilt statligt stöd.

När Cederfelt avslutar sin motion med orden: "Om Svenska kyrkan anser de affärsdrivande rörelserna vara till deras medlemmars fromma så bör verksamheten ske utan statliga bidrag", beskriver hon en självklarhet. Konstitutionsutskottet måste nog vara ganska klar i sin skrivning så att Cedefeldts missuppfattningar om reella förhållanden inte vinner spridning.

När jag ändå är inne på ämnet om riksdagledamöter som inte riktigt har koll på ämnet nämner jag socialdemokraterna Lars Lilja och Katarina Köhler som skriver om rutiner kring inbetalning av kyrkoskatt (SIC!) i samband med utträde ur Svenska kyrkan. Och är det lite sorgligt att man talar om en kyrkoskatt sju år efter det att Svenska kyrkan fick förändrade relationer till staten. Nu är det frågan om en kyrkoavgift och ingen skatt. Off topic kan jag nämna att det inte heller före relationsändringen hette kyrkoskatt. Begreppet var nämligen församlingsskatt.

Om energi och miljö
Bland de mer intressanta motionerna återfinns centerpartisterna Lars-Ivar Ericson och Anders Åkessons motion om regelverk för kyrkornas energiförsörjning. Lars-Ivar Ericsson som är kyrkoherde och Anders Åkesson som tidigare var kyrkovaktmästare uppmärksammar att myndigheter ibland kan sätta stopp för investeringar i alternativa uppvärmningssystem som värmepumpar och solceller. Som exempel nämner man kulturminneslagstiftnigen som de menar inte är anpassat till nutid. I sammanhanget kan noteras att Regeringsrätten gett prövningstillstånd för ett ärende där anitkvariska myndigheter har förbjudit installation av solpaneler på ett kyrktak.

Motionerna
Om du vill läsa alla motioner som helt eller delvis handlar om Svenska kyrkan kan du klicka på denna länk.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: